Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 127.

Арутюнян, А. Ж. (2017) K 60-летию Саркиса Суреновича Казарова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 331-333. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2017) On the Genetic Identity of Armanum with Armenia. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-39. ISSN 0320-8117

Khostikyan, R. (2017) Semantic and Pragmatic Competences in English Linguistics. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Khachatryan, S . (2017) «Une Symphonie Solo» Le Thèâtre De Sarah Kane. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 304-313. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Վ. (2017) «Բնական մարդ» հայեցակարգը՝ ըստ Դ. Հ. Լորենսի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 191-195. ISSN 0320-8117

Ասլիբեկյան, Ա. Գ. (2017) «Սարոյանականը» և Վ. Սարոյանի թատերագրության ընդհանուր գծերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 286-292. ISSN 0320-8117

Алексанян, К. С. (2017) Анушаван Закарян. Армения в литературно-общественной деятельности В. Брюсова, Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2016, 168 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 303-306. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. (2017) Арман Киракосян. Очерки дипломатической истории и историографии Армянского вопроса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-316. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2017) Армянская дипломатия на I Лондонской конференции и вопросы границ (12 февраля-10 апреля 1920 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-69. ISSN 0320-8117

Карагёзян, Г. Л. (2017) Житие Св. Григория де Питивье (новое прочтение житийного памятника). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-277. ISSN 0320-8117

Хачатрян, А. Х. (2017) Особенности развития армянской мультимедийной и конвергентной журналистики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 269-278. ISSN 0320-8117

Навасардян, А. Г. (2017) Проблема сущности и функций политической воли. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Варданян, Л. Г. (2017) Синкретическая концепция права: взгляд в будущее. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Аракелян, А. Р. (2017) Совет сотрудничества арабских государств залива. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Батиев, Л. В. and Казаров, С. С. (2017) Состояние преступности в Нахичевани-на-Дону в XIX-нач. XX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2017) Социально-экономическая сущность и структура природных богатств (методика рассмотрения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 246-255. ISSN 0320-8117

Тоноян, Т. С. (2017) Субъекты уголовного права РА и правовой статус иностранцев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-190. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2017) Феномен отчуждения как способ восприятия действительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Давтян, В. С. (2017) Формирование тарифов на поставляемый в Армению российский природный газ в условиях евразийской интеграции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 235-245. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Գ. Վ. and Սողոմոնյան, Ա. Ս. (2017) Ա. Սարգսյան, Ալ. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան, Օսմաներենի դասագիրք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 403. ISSN 0320-8117

Մատինյան, Լ. Վ. and Աբրահամյան, Հ. Մ. (2017) Ազգամիջյան հարաբերությունները արդի ժամանակաշրջանում (1991-2008 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 119-128. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2017) Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2017) Ակադեմիական ավանդույթների անտիկ սկզբնավորողը. Պլատոնի փիլիսոփայական ակադեմիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-147. ISSN 0320-8117

Անտոնյան, Ս. Ա. (2017) Անապահով ընտանիքների երեխաների հոգեբանական բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 375-383. ISSN 0320-8117

Թաբաղյան, Ս. Վ. (2017) Անհրաժեշտության կարգի դրսևորումները գերմաներենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-200. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ս. Ա. (2017) Անձի ամուսնության և ընտանիք կազմելու իրավունքի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 169-177. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Անվանի արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 334. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2017) Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Ջանիկյան, Ս. Ռ. and Կարապետյան, Ն. Զ. (2017) Առողջ ապրելակերպի մշակույթը՝ սոցիալ-կրթական հիմնախնդիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 280-288. ISSN 0320-8117

Գրեկյան, Ե. Հ. (2017) Արամ Քոսյան, Մ.թ.ա. XIV դարի խեթա-հայասական միջպետական պայմանագրերը, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2016, 176 + 32 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 309-311. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Շ. Ա. (2017) Արդահանի խնդիրը հայ-վրացական հարաբերություններում 1920 թ. աշնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-83. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Գ. Հ. (2017) Արտարկումը՝ որպես ոճական հնար գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 201-206. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2017) Արցախյան հարցի պատմության շուրջ (1918 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-118. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ա. (2017) Արևելյան Այսրկովկասում թյուրքալեզու գրավոր մշակույթի ձևավորումը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-112. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (2017) Արևմտյան Հայաստանի ինքնորոշման հարցի լուսաբանումը հետխորհրդային Հայաստանի պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ն. Ա. (2017) Բազմակուսակցական համակարգի սկզբնավորումը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ռ. Մ. and Սուվարյան, Յու. Մ. and Պողոսյան, Գ. Ա. (2017) Բազմավաստակ գիտնականը (ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 407-410. ISSN 0320-8117

Բոստանջյան, Վ. Բ. (2017) Բյուջետային ծախսերի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և դրանց արդյունավետության բարձրացման խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 210-218. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2017) Գեղեցիկի որոնումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 326-328. ISSN 0320-8117

Մակիչյան, Վ. Լ. (2017) Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2017) Գիտաժողով՝ նվիրված Ռ. Դրամբյանի հոբելյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 322-325. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Ա. and Ավետիսյան, Հ. Վ. (2017) Գիտական խոսույթում գրագողության կրճատման մեթոդների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 215-221. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ա. Վ. (2017) Գրաբարյան և բարբառային բառաշերտը XIX դ. երկրորդ կեսի արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-190. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ն. Լ. (2017) Գրիգոր Լուսավորչի «Ճառք յաճախապատումք» երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 384-389. ISSN 0320-8117

Ապրեսյան , Ա. Գ. (2017) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեանը» Վազգեն Գևորգյանի թարգմանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-181. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2017) Գևորգ Ստեփանյան, Համազասպ Սրվանձտյանց, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2016, 1087 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 312-314. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ս. Ա. (2017) Դիմանկարը Լ. Բաժբեուկ-Մելիքյանի գեղանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-242. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (2017) Ե. Չարենցի կերպարը Կոստան Զարյանի «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները» վեպում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 212-216. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2017) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս. Մանուկյանի հաշվետվությունը Հաճընի հերոսամարտի մասին (1920 թ. մարտ-հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 288-299. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2017) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Օլին Փ. Լիի հաշվետվությունը Կիլիկիայի ինքնավարության հռչակման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 301-302. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Լ. Ա. (2017) ԶԼՄ-ների անկախության և ազատության արդի հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Շ. (2017) Զավեշտը հայոց հարսանեկան ծիսակարգին առնչվող անեկդոտներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 299-303. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի կազմավորման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-34. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայկական և հունական եկեղեցիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Վ. (2017) Էդիկ Մինասյան, Հայ հերոսուհի կանայք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 396-399. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Կ. Ա. (2017) Էդիկ Մինասյան, Տաթևիկ Մինասյան, Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 317-320. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Ա. Է. (2017) Էնվեր փաշայի՝ բոլշևիկների հետ համագործակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Վ. Ա. (2017) Թերթելով հերոսական էջերը (Արցախյան ազատամարտը վերհուշումներում). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 390-395. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Գ . Մ . (2017) Թուրք-ռուսական հարաբերությունները հետխորհրդային առաջին տասնամյակում և Հարավային Կովկասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 80-98. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Է. Վ. (2017) Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ համագործակցությունը առևտրի և ներդրումների ոլորտում (1991-2016 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-62. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Շ. Ի. (2017) Ժամանակակից թուրքերենի բայասեռի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 207-212. ISSN 0320-8117

Նալչաջյան, Թ. Ա. and Աղաջանյան, Լ. Հ. and Մնացականյան, Ն. Գ. (2017) Ինքնաթիռների օպտիմալ հատկացումների մոդելը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-181. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս.Մ. (2017) Իրավական պետություն և իրավագիտակցություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-195. ISSN 0320-8117

Օրդուխանյան, Է. Հ. and Սուքիասյան, Հ. Հ. (2017) Լևոն Շիրինյան, Արդիականացման տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ (պրոյեկցիա դեպի Հայաստան, Ե., «Լիմուշ» հրատ., 2016, 116 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 300-302. ISSN 0320-8117

Նադարյան, Ն. Թ. (2017) Խաչատուր Իսկանդարյանի դիմաքանդակային արձանիկները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 245-251. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Վ. (2017) Խաչքարերի երևան գալու ժամանակը և շարժառիթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 235-244. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2017) Ծովով հափշտակվածը. Հովհաննես Այվազովսկի (ծննդյան 200 ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 314-333. ISSN 0320-8117

Խաչմանյան, Ս. Հ. (2017) Կաթողիկոսական հանդերձանքի հիմնական տարբերակիչ տարրերն ու դրանց խորհրդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-231. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. (2017) Կառավարման մեթոդաբանության և արդյունավետության հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-209. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Մ. (2017) Կիլիկիահայերի կոտորածի հարցը Օսմանյան խորհրդարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-79. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2017) Կինը և տղամարդը հայկական հնագույն առասպելներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-260. ISSN 0320-8117

Գյոզալյան, Վ. Գ. (2017) Կոռուպցիան՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-228. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2017) Կրթության ոլորտը Հայաստանում 1925-1932 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Ա. Ս. (2017) ՀՀ համայնքներում ֆինանսական կառավարման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-149. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. and Միքայելյան, Գ. Մ. (2017) ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հիմնախնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-234. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Հ. Գ. and Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2017) Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-211. ISSN 0320-8117

Դևրիկյան, Վ. Գ (2017) Հայ գրականագիտության նահապետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 415-419. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Հ. Գ. (2017) Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կայացումն ու զարգացումը (1991-2015 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2017) Հայագիտության նվիրյալ լեզվաբանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 411-414. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Լ. Վ. (2017) Հայագիտության նվիրյալը. Աելիտա Դոլուխանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 315-318. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Ա. Վ. (2017) Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման գերակա ուղղությունները և միջոցառումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2017) Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների միջէթնիկ ամուսնությունների վրա ազդող գործոնները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 354-365. ISSN 0320-8117

Զարգարյան, Տ. Կ. and Ղազարյան, Հ. Կ. (2017) Հայկական շարունակական հրատարակությունների համահավաք գրացուցակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-300. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վ. Ա. (2017) Հայոց կաթողիկոսության դիվանագիտական ձեռնարկումները XII դ. 80-ական թթ. կեսերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Ա. (2017) Հայոց մարզպանների կառավարման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2017) Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը օսմանյան խորհրդարանում (1918 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-25. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս. Ս. (2017) Հայրենիքը Սփյուռքի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 283-287. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Հանրահայտ շեքսպիրագետը. Բյուրակն Չերազ-Անդրեասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 319-321. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հ. Ա. (2017) Հանրային-մասնավոր գործընկերության նախագծերի իրականացման մեխանիզմները համայնքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 150-159. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Ս. Մ. (2017) Հասարակական երևույթների գեղարվեստականացումը ժամանակակից հայ վավերագրական կինոյում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 227-234. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ռ. Լ. (2017) Հացազգիների մշակումը միջնադարյան Տիգրանակերտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Մ. (2017) Հոդակապը բառի կառուցվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Ճանաչված կովկասագետը. Պավել Չոբանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 425-427. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2017) Մ. Շաթիրյանի «Արծաթե դար» պատմավեպի արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-262. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2017) Մարգարիտա Ռուխկյան. արդի երաժշտության տարեգիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 325-330. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2017) Մարտին Հարությունյան, Բեմական նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կիրառումը Հայաստանի դիտադահլիճային շինությունների վերակառուցումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 400-402. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2017) Միջագետքի հնագույն էթնիկական անվանումների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-47. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2017) Միսաք Մեծարենցը լեզվի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 278-285. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2017) Միրզա Ադիգեոզալ-Բէկ, Ղարաբաղ-նամէ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-324. ISSN 0320-8117

Ազիզյան, Խ. Ռ. (2017) Նապոլեոն Բոնապարտի եգիպտական արշավանքի դրդապատճառները և հետևանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-134. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Է. Տ. (2017) Նասերականություն. տեսություն և գործառույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 119-126. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Ա. Հ. (2017) Նմանակումը՝ որպես հայ գեղջկական ավանդական փոխեփոխ երգեցողության կարևոր հատկանիշ (ըստ Կոմիտաս վարդապետի երաժշտական-ազգագրական ժառանգության). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 334-344. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. and Մայսուրյան, Հ. Ա. (2017) Նոր և ավանդական մեդիան Հայաստանում. փոխազդեցություն և կոնվերգենցիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-282. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Սարգսյան, Վ. Ա. (2017) Նորամուծական ներուժի գնահատման մեթոդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-164. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ժ. Հ. (2017) Շառլ դը Գոլի ալժիրյան քաղաքականության արդյունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Ա. Հ. (2017) Շեքսպիրի «Համլետ» ողբերգությունը Եղիսաբեթյան դարաշրջանի պայմանական թատրոնի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-226. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Հ. Հ. (2017) Շվոտը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 263-279. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (2017) Սամվել Մկրտչյան, Հայոց տոնածիսական մշակույթ,Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 399 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 307-308. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Պ. (2017) Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա XVI-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 113-118. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Լ. (2017) Սիրիահայերի հաղորդակցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 366-374. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (2017) Վանի թագավորության անկումը՝ ըստ Արարատյան դաշտի հուշարձանների պեղումների արդյունքների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-262. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2017) Վանիկ Վիրաբյան, Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 404-406. ISSN 0320-8117

Պետրոսյանց, Տ. Մ. (2017) Վաչուտյանների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Ա. (2017) Վարդավառի Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 345-354. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Վլադիմիր Բարխուդարյան. մեծավաստակ գիտնականը և գիտության կազմակերպիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 329-330. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Գ. Դ. (2017) Տաղանդաշատ հայագետ Էդուարդ Դանիելյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 420-424. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Հ. (2017) Տնտեսական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-173. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Լ. Ա. (2017) Տնտեսական դիսկուրսը` որպես սահմանակարգային դիսկուրսի տեսակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 293-298. ISSN 0320-8117

Միրզաբեկյան, Գ. Ա. (2017) Փամբակ գավառը 1728 թ. օսմանյան հարկացուցակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-106. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2017) Քաղաքական և տնտեսական արդիականացման առանձնահատկությունները Սինգապուրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-137. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2017) Օտար հեղինակների ստեղծագործությունները «Դրոշակի» էջերում (1899-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 213-216. ISSN 0320-8117

This list was generated on Sun Feb 28 11:26:02 2021 AMT.