Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 125.

Bekaryan, L. (2016) Experimenting with Dogme. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 302-307. ISSN 0320-8117

Bekaryan, L. A. (2016) Helping Learners Write Better Informal Emails. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 270-275. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (2016) «Աշխարհացոյցի» բովանդակության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Մ. and Զոհրաբյան, Է. Լ. and Տետեյան, Ա. Ա. (2016) «Արևելյան գործընկերություն» նախաձեռնությունը և Հարավային Կովկասի պետությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-44. ISSN 0320-8117

Շամամյան, Ն. Ա. (2016) «Չեմ ու չեմ կըրնա խաղամ» պարերգը նախամուսնական ծիսակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 217-223. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2016) «Վերապրումի» սկզբունքն իրականության վերարտադրության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 274-280. ISSN 0320-8117

Данилов, Е. С. (2016) Арутюнян А. Ж., Армения, государства Восточного Средиземно- морья и Иран (189 г. до н.э.-298 г. н.э.), Ростов-на-Дону, изд-во Южного федерадьного унтверситета, 2015, 370 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-342. ISSN 0320-8117

Самарчян, А. С. (2016) Влияние художественной литературы на генезис и характер процессов переживания и сопереживания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-177. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2016) Габриел Амазаспян - переводчик «Золотой книги Марка Аврелия» (XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 216-225. ISSN 0320-8117

Асатрян, А. Г. (2016) Маргарита Рухкян, Театр звука Вардана Аджемяна, Е., изд-во "Амроц груп", 2015, 84 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 325-327. ISSN 0320-8117

Ованесян, С. Г. (2016) Ованес Туманян в первые месяцы Первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-181. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2016) Раннее творчество Паруйра Севака в контексте литературных связей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-235. ISSN 0320-8117

Пономарев, В. А. (2016) Современный международный терроризм как асимметричный ответ на вызовы глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-81. ISSN 0320-8117

Казаров, С. С. (2016) Экономическое положение Нахичевани-на-Дону в 1916-1919 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-34. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2016) Эстетика Гегеля в контексте работ Я. И. Хачикяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-183. ISSN 0320-8117

Դավիթավյան, Տ . Ա . (2016) Ադրբեջանի հետախուզական մարմինները. գործունեության իրավական հիմքերը և հիմնական ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-89. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (2016) Ազատագրական խմորումները Կարինում XIX դ. վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Օ. (2016) Ակադեմիկոս Գևորգ Բրուտյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 360-362. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2016) Ամերիկահայ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Վերածնութիւն», Բոստոն, 1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-60. ISSN 0320-8117

Անդրասյան, Մ. Ա. (2016) Ամերիկյան արվարձանի խնդիրը Ջոն Չիվերի պատմվածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 208-215. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2016) Անգլո-ռուսական մրցակցությունը և թուրք-պարսկական վերջին՝ 1821-1823 թթ. պատերազմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2016) Անուշավան Զաքարյան, Արևմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինի գնահատմամբ, Ե., Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 343-345. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Ս. (2016) Աշուղ Ղունկիանոսի ստեղծագործությունները ուշ միջնադարյան հայ բանաստեղծության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 243-253. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. (2016) Ապրանքադրամական հարաբերությունների զարգացումը և ազատ շուկայի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-119. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. and Արտեմյան, Լ. Ռ. (2016) Արարատ Աղասյան, Աննա Ասատրյան, Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դար-XX դարի սկիզբ), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 336-344. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. and Ասատրյան, Ա. Գ. (2016) Արարատ Աղասյան. նվիրում հայ կերպարվեստի ուսումնասիրությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 345-352. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2016) Արարատ Հակոբյան, Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-293. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան, Լ . Զ . (2016) Արդիականացման ճապոնական ֆենոմենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-98. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (2016) Արտագաղթի միտումները հետխորհրդային Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 184-195. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2016) Արտաշես Կարինյանի 1920-1930-ական թթ. պատմահրապարակախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2016) Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Դավոյան, Ն. Դ. (2016) Բ. Բլումի տաքսոնոմիան՝ որպես քննադատական մտածողության զարգացման տեխնոլոգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 295-301. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Մ. Ռ. (2016) Բարդածանցավոր նորակազմ բաղադրությունները «Ազգ» շաբաթաթերթում (2015-2016 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-197. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Ն. Ս. and Ենոքյան, Ա. Վ. (2016) Բարոյական արժեքների ձևավորումը հումանիտար կրթության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 276-283. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Գ. (2016) Բնության երևույթ, առարկա բաղադրիչներով դարձվածային տարբերակները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 320-323. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-329. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2016) Բրյուսով. «Հայաստանի ավանդը մարդկության գանձարանում» («Հայաստանի պոեզիան» ժողովածուի տպագրության 100-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 294-299. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Գ. Գ. (2016) Գեղարքունիքի մարզի խոսվածքների ձայնավորների և երկբարբառների տարածքային բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 199-207. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2016) Գյուղատնտեսական աշխատանքների վերակառուցումը ԼՂԻՄ-ում պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 136-143. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Զ. Ս. (2016) Գրադարանների դերը և նշանակությունը ժամանակակից աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 226-231. ISSN 0320-8117

Ապրեսյան , Ա. Գ. (2016) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 205-212. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Գևորգ Գյոդակյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 368-369. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2016) Գևորգ Ջահուկյանի բանաստեղծական աշխարհը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-257. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Ա. Ա. (2016) Դարձվածային փոխառությունները և օտարաբանությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-204. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ս. Ս. (2016) Դոփապարը՝ որպես ժամանակակից խորեոգրաֆիայի բաղկացուցիչ մաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 324-329. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Խ. Վ. (2016) Եզրույթների թարգմանությունը հայ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 254-262. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2016) Եկեղեցաշինությունն Արցախում 1639-1700 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2016) Եվրամիության դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-28. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Գ. Հ. (2016) Երեխաների ինքնադաստիարակության խնդիրներն ընտանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 284-288. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2016) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 355-359. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2016) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս.Ֆ.Հ. Քրաթերնի հաշվետվությունը Մարաշի պաշարման մասին (20.I–11.II.1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 304-319. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2016) Զմյուռնիայի հայկական և հունական համայնքները XIX դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2016) Էլոհիմ-Աստված, Սաբա(վ)ովթ-Զորությունների Տեր բառերի ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 232-248. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Գ . Մ . (2016) Թուրք-հայկական հարաբերությունները Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում 1995-2001թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-26. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ա. Վ. (2016) Թուրքական գյոքալփագիտության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2016) Ժամանակակից հայ ուսանողության աշխատանքի ապահովվածության հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-216. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Ժամանակակից փիլիսոփայական աշխատությունների մի շարքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 297-303. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Հ. (2016) Իմպրեսիոնիզմի արձագանքները ֆրանսահայ ծովանկարիչների ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 281-289. ISSN 0320-8117

Ղահրիյան, Մ. Հ. (2016) Իրաքի քաղաքականությունը քրդերի նկատմամբ (1991-2003 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ա. Ր. (2016) Խորհրդավոր նմանակի կերպարը Էդգար Պոյի ստեղծագործության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 187-191. ISSN 0320-8117

Ազրոյան, Ռ. Հ. (2016) Խուան Գոյթիսոլոն և իսպանական արձակի ավանդույթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռ. Կ. (2016) Կահիրեի համալսարանում հայագիտական կենտրոնի հիմնադրման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-52. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Լ. Տ. (2016) Կարիերայի ուղղորդման ծառայությունների Արևմուտքի փորձը և դրա կիրառելիության եզրերը ՀՀ բուհերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-108. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2016) Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրադրությունը 1240-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-135. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Զ. Ռ. (2016) Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 182-189. ISSN 0320-8117

Մեսրոպյան, Հ. Հ. (2016) Կրոնաեկեղեցական բառերը գրաբարում և դրանց անցումը բարբառներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 152-164. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Հ. Սիմոնյան. հայագիտության նվիրյալն ու ազգային գործիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 363-367. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Վ. (2016) ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 120-126. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (2016) ՀՀ ռազմական անվտանգության համակարգը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական զարգացումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-146. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2016) Հակոբ Պարոնյանի գրական առնչություններըԿարլո Գոլդոնիի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 278-283. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2016) Հայ իրականության մարտահրավերները հարափոփոխ աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2016) Հայ կնոջ դերը հայդուկային պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 144-150. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2016) Հայ նախարարների դիրքորոշումն արաբական առաջին արշավանքների նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-134. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2016) Հայ որբերի հիմնախնդիրը «Ճակատամարտ» օրաթերթում (1918-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Սարգսյան-Կատվալյան, Ս. Ա. (2016) Հայ փիլիսոփայության ձևավորման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. Դավիթ Անհաղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2016) Հայագիտության նվիրյալ ականավոր խորենացիագետը (Ալբերտ Մուշեղյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 307-309. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2016) Հայաստանի ավատատիրական համակարգը 750-860-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-58. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2016) Հայաստանի պատմաքաղաքակրթական ամբողջականության փաստն ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական կեղծարարությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-44. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Գ. Վ. (2016) Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատների ստուգաբանական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-186. ISSN 0320-8117

Փիրումյան, Տ . Ա . (2016) Հանդուրժողականության արդի ըմբռնման ակունքները. կրոնական հանդուրժողականություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Կատվալյան, Վ. Լ. (2016) Հարակատար դերբայը Բայազետի և մերձավոր բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Հարգելի ընթերցող. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 320. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2016) Հարություն Մնացականյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 310-314. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Հովհաննիսյան Ն., Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2016, 84 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 320-324. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Հռոմի Պապի ուղերձը հայ ժողովրդին. «Գալիս եմ որպես ուխտագնաց՝ ըմպելու ձեր ժայռե հավատքի աղբյուրից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 10-11. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Հրանտ Աբրահամյան, Արցախը 18-19-րդ դարերում, Ե., Հեղ.հրատ., 2015, 420 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 348-351. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Դ. Վ. (2016) Ձևաբանական իրողությունները Մ. Սարգսյանի արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-242. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2016) Մամուլի ռազմական գրաքննության սկզբնավորումը Խորհրդային Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Գ. (2016) Մանե Մկրտչյան, Սիմվոլիզմ. արձագանքը հայ կերպարվեստում, XIX դարի վերջ – XX դարի սկիզբ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 179 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 346-347. ISSN 0320-8117

Նավոյան, Մ. Ռ. (2016) Մեծավաստակ գիտնականը(ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Հենրիկ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 300-306. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Մեծավաստակ գիտնականն ու գիտության ներհուն կազմակերպիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսի Մարտիրոսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 1-2. ISSN 0320-8117

Խուդանյան, Հ. Հ. (2016) Մենուայի առաջին արշավանքն Աղձնիք իր միանձնյա գահ բարձրանալու տարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Թ. Ա. (2016) Մխիթարյանների դերը արևմտահայերենի զարգացման մեջ (XVIII դ. - XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 270-277. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2016) Մոռացված, սակայն արժանահիշատակ մի անուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-165. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Ա. Վ. (2016) Նորամուծություններ հայոց հավաքչական մշակույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 224-231. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Մ. Ա. (2016) Նվիրվում է ՀՀ անկախության 25-ամյակին. Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական XI նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 315-319. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2016) Ոսկան Երևանցին որպես տպագրիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-273. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ն. Մ. (2016) Ոստիկանի անձնային առանձնահատկությունների և գործունեության անհամատեղելի գործոնների հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-113. ISSN 0320-8117

Մոհամմադի, Մոհամադ Մալեք (2016) Ուսումնասիրություններ միջին հայերենի բառարանագրական աշխատանքների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 139-151. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յու. Մ. (2016) Չկորսված տարիներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 352-354. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Յու. (2016) Չնքուշի ձեռագրական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 308-319. ISSN 0320-8117

Բագրատյան, Բ . Ս . (2016) Պառլամենտի ինստիտուտը պետականաշինության գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Երվանդյան, Զ. Ա. (2016) Պատկերավորման համակարգի առանձնահատկությունները Մուշեղ Գալշոյանի ակնարկներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 284-294. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Գ. Ռ. (2016) Պատմության և հասարակության ուսումնասիրության մեթոդները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Ս. Վ. (2016) Սաուդյան Արաբիան և Իրանը Իրաքի դեմ կոալիցիոն ուժերի ռազմական գործողությունների ընթացքում (1991 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (2016) Սասունցի Դավիթ: Հայկական էպոսի քննական ուսումնասիրություններ, Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆռեզնո, 2013, 209 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 328-335. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Հ. (2016) Սիմվոլիզմի դրսևորումները ծովանկարիչ Վարդան Մախոխյանի արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-239. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Ն. Գ. (2016) Սիմվոլիզմի պոետիկան և զարգացման ընդհանուր բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-198. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Խ. (2016) Սրբապատկեր. գույները միջնադարյան հայ պատկերագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 330-338. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2016) Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-98. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2016) Վահան Տերյանը և Հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Վաստակաշատ գիտնականը և մանկավարժը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 370-371. ISSN 0320-8117

Բոբոխյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Կ. Հ. (2016) Վիշապաքարերը Տարագրոսի ուսումնասիրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 240-253. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ն. Հ. (2016) Տնտեսության նոր հնարավորություններ՝ հիմնված «մեծածավալ տվյալների» վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 290-296. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Հ. Վ. (2016) Տնտեսության տարածաշրջանային զարգացման մրցունակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-131. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Գ. Վ. (2016) Րաֆֆին և Ավետիս Ահարոնյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-269. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Լ. Գ. (2016) Ցինիզմը՝ որպես իդեալների կազմաքանդման սոցիոմշակութային հետևանք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-207. ISSN 0320-8117

Մխոյան, Գ . Վ . (2016) Քաղաքական ընդդիմության ինստիտուտի առանձնահատկությունները տարբեր մշակութային միջավայրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Ա. (2016) Քուչակ-1 դամբանադաշտի մշակույթը (մ.թ.ա. IX-VI դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 254-269. ISSN 0320-8117

This list was generated on Thu Feb 25 05:44:32 2021 AMT.