Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 102.

Aktokmakyan, Maral (2010) Comparative Study of Charlotte Brontë’s “Jane Eyre” and Srpuhi Dussap’s “Mayda”. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 330-339. ISSN 0320-8117

Drost -Abgaryan, A. (2010) Daniel Varuzhan, Emile Verhaeren and the Armenian Medieval Literature (Dedicated to Daniel Varuzhan's 125th birth anniversary). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 262-268. ISSN 0320-8117

Զուլալյան, Մ. Կ. (2010) Nikolay Hovhannisyan. The Armenian Genocide. Armenocide– the Most Genocidal Genocide: in Ten Languages of the World. English, French, Russian, German, Turkish, Japanese, Hungarian, Armenian, Arabic, Persian, Yerevan, “Zangak-97” Publishing House, 2009, 856. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 484-488. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2010) «Արմենիա» շաբաթաթերթը (հրատարակության 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 109-114. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Տ. Բ. (2010) «Ռոմեո և Ջուլիետ» ողբերգության բանահյուսական զուգահեռները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 386-391. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2010) «Փոցխ» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 374-385. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2010) Армен Григорян. Первый, второй и третий человек. М., изд-во "Языки славянской культуры", 2008, 509 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 508-510. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2010) Г. С. Свазян. История страны Алуанк (с древнейших времен по VIII век). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 359-363. ISSN 0320-8117

Касабабова, Р. С. (2010) Значение концепта „революция“ в системе историософских взглядов Ф. И. Тютчева. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-245. ISSN 0320-8117

Кажоян, Р. А. (2010) К общей теории общинного развития: модель процесса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-314. ISSN 0320-8117

Аракелян, И. А. (2010) Международная трудовая миграция в свете глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 234-246. ISSN 0320-8117

Мурадян, И. С. (2010) О правовом регулировании миграционных процессов в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Акопян, И. Д. (2010) Опыт прочтения „Философии свободы“ Рудольфа Штейнера. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 171-182. ISSN 0320-8117

Геворкян, К. Г. (2010) Организация семейной жизни в пенсионном возрасте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 206-211. ISSN 0320-8117

Гулян, С. А. (2010) Рубен Мамулян и „Гамлет“ Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 296-310. ISSN 0320-8117

Тамазян, В. В. (2010) Самоопределение народов и мировой порядок. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-84. ISSN 0320-8117

Зулумян, Б. С. (2010) Символизм в творчестве Егише Чаренца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 274-296. ISSN 0320-8117

Погосян, В. А. (2010) Советские ученые о Карабахском конфликте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 335-342. ISSN 0320-8117

Мелкумян, Ю. Г. (2010) Социологические подходы к измерению среднего класса (характеристики среднего класса РА на современном этапе). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 226-233. ISSN 0320-8117

Мартыненко, И. Э. (2010) Статус объектов Всемирного культурного наследия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 284-295. ISSN 0320-8117

Акопян, З. А. (2010) Стелы Армении и Грузии. К вопросу о культурной общности в раннехристианский период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 403-418. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2010) Философское понимание цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 162-170. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2010) Աելիտա Դոլուխանյան, Դրվագներ հայ գրաքննադատական մտքի պատմությունից, Ե., «Զանգակ-97» Հրատ., 2009, 223 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 511-514. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմաւենի (2010) Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան 1923-1939 թուականներուն (մաս II). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 68-80. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2010) Ականավոր գիտնականը և մեծ հայրենասերը (ակադեմիկոս Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյանի ծննդյան մեկ դարը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 392-402. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2010) Ականատեսի վկայությունները Մուշ քաղաքի հայության կոտորածի մասին: Հայկական բանակի հետախուզական բաժանմունքի պետ Տիգրան Դևոյանի զեկուցագիրը թուրքական բանակի մարտակազմի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 457-483. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2010) Աղվանից մարզպանության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 101-106. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2010) Այո-ոչ հարցումները Ղուկասի արևելահայերեն և գրաբար Ավետարաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 340-346. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2010) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի սոցիալ-տնտեսական և կրթական-լուսավորական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-39. ISSN 0320-8117

Դիլբանդյան, Ս. Ա. (2010) Անձի օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը քրեական դատավարությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 200-206. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ս. (2010) Աննա Ասատրյան, «Զեմիրե». Տիգրան Չուխաճյանի կարապի երգը, Ե., «Ոսկան Երևանցի», 2009, 174 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 497-501. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2010) Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. լեռնանուններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 269-278. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Վ. (2010) Արարատ Աղասյան, Քաջազի մշտավառ կանթեղը, Ե., Տիգրան Մեծ հրատ., 2009, 128 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 494-496. ISSN 0320-8117

Քերթմենջյան, Դ. Գ. (2010) Արգասաբեր կյանք (Մուրադ Հասրաթյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 521-525. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2010) Արմին Վեգները` որպես մեծ մարդասեր և Հայոց ցեղասպանության ականատես. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 437-447. ISSN 0320-8117

Մուսայելյան, Հ. Գ. (2010) Բանաստեղծական տեքստի ներքին հնարավորությունները (1970-ական թթ. հայ բանաստեղծության կառուցվածքային առանձնահատկություններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 358-366. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Ա. Ա. (2010) Բառախաղը Ժորա (Գևորգ) Հարությունյանի «Ղազարը գնում է պատերազմ» կատակերգությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 264-273. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Հ. Ժ. (2010) Բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունները և դրանց առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 207-225. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2010) Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության հարցերը Արցախում (2000-2006 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 254-263. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 532-540. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 403-410. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ս. Է. (2010) Գենդերային ինքնությունը հայ հասարակության սոցիալ-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 247-253. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2010) Գիտնականի արդիականությունը (ակադեմիկոս Մ. Կ. Զուլալյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 517-520. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Գ. (2010) Գրիգոր Արշակյան, Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2001 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» Հրատ., 2009, 210 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 515-516. ISSN 0320-8117

Բալոյան, Հ. Ս. (2010) Գրիգոր Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 373-376. ISSN 0320-8117

Երզնկյան, Ռ. Ա. (2010) Դարձվածների ոճական արժեքը Համո Սահյանի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 367-373. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Հ. Կ. (2010) Երբ վրիպում է գրախոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 327-328. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2010) Երվանդ Ոսկանն ու նրա դերը հայ և թուրքական պրոֆեսիոնալ քանդակի կայացման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 392-402. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Վ. Ա. (2010) Ընտրությունների դերը Հայաստանում բազմակուսակցականության կայացման գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (2010) Թեև Արմին Վեգները պաշտպանության կարիք չունի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 448-456. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության «Նոր ակտիվիզմի» երկրորդ փուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Լ. Լ. (2010) Ժ. Փիտոևը և բեմական նոր իրականության կառուցման փորձը XX դարի բեմանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-326. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ա. Մ. (2010) Ժողովրդագրական իրավիճակը Ղարաբաղում 1710-1720-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Զ. Հ. (2010) Իտալացի վաճառականությունը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 81-100. ISSN 0320-8117

Սաքապետոյան, Ռ. Կ. (2010) Լ. Խաչատրյան, Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն, Ե., «Զանգակ-97», 2010, 238 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 364-366. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2010) ԼՂԻՄ-ի մարզկոմի առաջին քարտուղարը Բաքվի դրածո էր: ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահը Հայաստանի ԳԱ ընդհանուր ժողովում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 329-334. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2010) Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի արդյունաբերության վերակառուցումը պատերազմական պայմաններում (1941-1942 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 145-155. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (2010) Լիլիթ Սաֆրաստյան, Կանանց հիմնախնդիրները ժամանակակից իրանական գրականության մեջ, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2010, 169 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 355-358. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2010) Կապադովկիայի տարածքը և սահմանները Աքեմենյան Պարսկաստանի կազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 107-118. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Մ. Պ. (2010) Կենցաղային ժանրը Հովսեփ Կարալյանի նկարներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 419-423. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2010) Կիլիկիահայության կոտորածները և ինքնապաշտպանական մարտերը 1894-1896 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 15-35. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Մ. Պ. (2010) Կինտոյի կերպարը Հովսեփ Կարալյանի արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 315-320. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Կոսովոյի կարգավիճակի որոշման գործընթացի նշանակությունը հակամարտությունների կարգավորման սկզբունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) ՀՀ ԳԱԱ ավագագույն հասարակագիտական հանդեսի 70 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Մ. (2010) ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպությունների դերը ինքնության պահպանման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 212-226. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Ա. Վ. (2010) ՀՀ գործարար միջավայրի մրցակցային ռազմավարության նոր մոդել. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-161. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Լ. (2010) ՀՀ-ում հարկային վերափոխումների ներկա փուլի հիմնախնդիրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-147. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2010) ՀՍԽՀ սահմանների հարցը 1921 թ. խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում (Մոսկվայի և Կարսի կոնֆերանսները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 36-58. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2010) Համլետ Դավթյան, Մեզ անծանոթ Վարդանանց պատերազմը, Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին և մեր պետության ընթացքը, «Նոյան տապան» Հրատ., Ե., 2007, 434 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 502-507. ISSN 0320-8117

Քոչար, Ն. Հ. and Միրզոյան, Ք. Պ. (2010) Համշենահայերը` որպես հայ էթնոսի հավասարազոր մաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 433-436. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2010) Հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեությունը Կիլիկիայում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 5-22. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2010) Հայ պատմագիտության ուրույն դեմքը (Լեոյի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 377-391. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2010) Հայերենի բարբառներում առկա «թըրպան» բառանվան շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 279-283. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Լ. Մ. (2010) Հայի կերպարը արդի իրանական գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 323-329. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2010) Հայկական հարցը Հ. Թումանյանի հրապարակումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-108. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2010) Հայոց Սմբատ Ա թագավորի աբխազական արշավանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 119-130. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2010) Հայոց պատմական և քաղաքակրթական արժեհամակարգի պաշտպանության անհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-74. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (2010) Մ. Կարապետյան, Է. Գևորգյան, Է. Մելքոնյան, XIX դարի երկրորդ կեսի հայ ազգային-ազատագրական շարժման խորհրդահայ պատմագրությունը (1921-1991 թթ.), Ե., «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 303 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 489-493. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. and Զաքարյան, Մ. Գ. (2010) Մարդը` որպես նարեկյան մշակույթի գերակա դերակատար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 309-322. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Կ. Ա. and Դիլոյան, Ս. Ա. (2010) Միկրոէկոնոմիկայի բնորոշ հատկանիշների շուրջ (գիտամեթոդական տեսանկյունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 176-186. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2010) Միջին խավը Հայաստանում (քանակական վերլուծություն և հիմնական բնութագրիչները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-205. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2010) Մխիթար Գոշի առակների ընտրանին ֆրանսերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 227-231. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Վ. Ա. (2010) Ներակա իմաստի դրսևորումները կանխենթադրույթի և կանխավարկածի մակարդակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-190. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ն. Ռ. (2010) Նէպ-ը և գյուղացիության շերտավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 156-162. ISSN 0320-8117

Գեղամյան , Գ. Մ. (2010) Նորայր Սարուխանյան. Գիտնականը և հրապարակախոսը (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 526-531. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Ա. (2010) Պատմող հեղինակը Գ. Մահարու արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 297-308. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2010) Ջոն Կիրակոսյան, Անկախ պետականության և քաղաքական հայագիտության ակունքներում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2009, 680 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 349-354. ISSN 0320-8117

Փախլյան, Ա. Ա. (2010) Ռուս-վրացական հարաբերությունների ազդեցությունը ՀՀ արտաքին առևտրի վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 125-138. ISSN 0320-8117

Մարզպանյան, Հ. Ա. (2010) Սեփականության և յուրացման ձևերի էվոլյուցիան ու պատմական հեռանկարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 163-175. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Զ. (2010) Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 246-261. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2010) Սփյուռքահայ պատմագիտությունը հայ հայդուկային շարժման վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 131-144. ISSN 0320-8117

Սիրունյան, Տ. Ղ. (2010) Վազգեն Համբարձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ դդ.), Ե., «Նաիրի» հրատ., 2010, 372 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 367-370. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2010) Վաստակաշատ գիտնականը (ակադեմիկոս Գևորգ Ղարիբջանյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 529-531. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Ս. Հ. (2010) Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործության աստվածաշնչյան ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 347-357. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան , Է. Ա. (2010) Վլադիմիր Բարխուդարյան, Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական գաղութների պատմություն (XVIII դարի կես – XX դարի սկիզբ),Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 454 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 343-347. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Գ. (2010) Տարիների սահմանից այն կողմ (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Արամ Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 371-372. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Հակոբյան, Ն. Ֆ. (2010) Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 424-432. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Տ. Ն. (2010) Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում և դրա հետևանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-90. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Վ. Ս. (2010) Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ներդրման գործընթացը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 187-193. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Վ. (2010) Ֆինանսական վերլուծությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 194-199. ISSN 0320-8117

This list was generated on Fri Mar 5 10:49:34 2021 AMT.