Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 90.

Максапетян, А. Г. (2003) Модели мира в семиотическом аспекте (основные положения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-60. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. М . (2003) Психика человека и цветовое восприятие. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 138-144. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (2003) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական հիմնարկների հաշվապահական հաշվառման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-118. ISSN 0320-8117

Бабаян, И. А. (2003) "Шахнаме" М. Джанана в интнрпретации В. Аджемяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-167. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Զ. (2003) 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և արևմտահայերի զինվորագրության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2003) 1920թ. Մայիսյան ապստամբության հիմնահարցը խորհրդահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Լ. Լ. (2003) 1970 - 1980-ական թթ. հայկական բեմանկարչության առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-192. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Ե. (2003) Greater Anatolia and the Indo-Hittite language family (Journal of Indo-European studies Monograph series, No 38, Washington D.C., 2001). Մեծ Անատոլիան և հնդխեթական լեզվընտանիքը (Հնդեվրոպական ուսումնասիրություններ հանդեսի մենագրությունների շարք, թիվ 38 Վաշինգտոն, 2001)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 203-214. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ա Գ. (2003) XII - XIII դդ. հայկական ճարտարապետական հուշարձանների զարդահարդարանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-209. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2003) «Մշակը» և եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-168. ISSN 0320-8117

Галстян, А. Р. (2003) Анализ структуры и динамики безработицы в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-113. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2003) Идея формы или миф армянского симфонизма (к 100-летию со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 143-149. ISSN 0320-8117

Авакян, А. В. (2003) Комментарий к изменениям и дополнениям, предло- женным к закону РА "О принудительном исполнении судебных aктов". Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-154. ISSN 0320-8117

Гисперт, Ю. (2003) Монумент как инсценировка диалога (этно-философская интерпретация). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 217-229. ISSN 0320-8117

Гнуни, А.В. (2003) Опыт анализа погребального инвентаря двух погребений эпохи средней бронзы Армении (на основе данных индийской мифологии). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-90. ISSN 0320-8117

Маркарян, А. З. (2003) Портреты "солдатских" императоров в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 193-202. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (2003) Публицистика Карена Микаэляна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-181. ISSN 0320-8117

Восканян, А. В . (2003) Риторика и теория аргументации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-160. ISSN 0320-8117

Маркарян, Р. А. (2003) Словообразовательные и формообразовательные потенции как различительный признак при омонимии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-61. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2003) Что ожидает человечество в третьем тысячелетии? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-31. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2003) Экономический отбор. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-126. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Ազատ Սարգսի Համբարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 241-242. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Թ. Ռ. (2003) Ազգամիջյան հակամարտությունը որպես էթնիկ ինքնության ձևավորման գործոն (1905-1906 թթ. հայ-թաթարական ընդհարումների օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-78. ISSN 0320-8117

Դերձյան, Հ. Մ. (2003) Ազգային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրների արտացոլումը հայ իրավական մտքի հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ն. Վ . (2003) Ազգային գրադարան (պատմահամեմատական վերլուծության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-188. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2003) Ազգային հայեցակարգերը XIX դ. հայ պատմափիլիսոփայության մեջ (մեթոդաբանական տեսանկյուններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-176. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ա. Ֆ. (2003) Ալեքսանդր Երիցյանը Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 150-156. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (2003) Ալոյան Լ.Ա., «Մշակ» լրագրի հրապարակախոսությունը 1905-1921 թթ., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Ե., 2003, 150 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 224-227. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Ակադեմիկոս Ֆ. Տ. Սարգսյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 230-232. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Ռ. (2003) Ակնարկ Ուտի ազգաբնակչության պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-98. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2003) Աղբիանոսների հայրապետական տոհմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Եդոյան, Ա. Ռ. (2003) Անձնական դերանունների լեզվաոճական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ա. Ս. (2003) Ապրանքային բորսաների դերը շուկայական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-184. ISSN 0320-8117

Սանթոյան, Մ. Գ. (2003) Ավանդական հերոսի նոր տարբերակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-132. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Գ. Գ. (2003) Արաբական աշխարհում Եգիպտոսի մեկուսացման հարցի շուրջ (1970-ական թվականների վերջ 1980-ականի սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 105-113. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2003) Արևմտյան «Թատրոն» պարբերականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2003) Արևմտյան Հայաստանի բաժանումը և Ռուսաստանը Սայքս-Պիկոյի բանակցությունների ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-113. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-248. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. and Կարախանյան, Հ. Հ. (2003) Գնել Գրիգորյան, Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ.),Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2002, 136 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-232. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ռ. Գ. (2003) Գրական լեզվամտածողության ձևավորումը որպես արևելահայերենի նորմավորման և ստեղծագործության գեղարվեստականության պայման Րաֆֆու գեղարվեստական խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (2003) Դայաենի - Դիաուխի պետության գրաված տարածքը և բնակչության հայկական ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-183. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Ս. Ա. (2003) Ենթակայի զեղչումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-162. ISSN 0320-8117

Նավոյան, Մ. Ռ. (2003) Երաժշտական հայագիտության երախտավորը (Գ. Շ. Գյոդակյանի ծննդյան 75-ամյակի առիթով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (2003) Զեյթունահայության 1895-1896 թթ. գոյամարտի արձագանքները ռուսական մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-104. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Լ. Վ. (2003) Իրականն ու առասպելականը աշուղական սիրավեպի կատարողական ավանդույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Սամվելյան, Խ. Ե. (2003) Լևոն Հախվերդյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-242. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գ. Բ. (2003) Խաչատրյան Լ. Մ., Գրաբարի բացատրական բառարան (ձևաբանորեն տարարժեք բառեր), Ե., 2003, «Զանգակ» հրատ., 384 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 215-218. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հ. Շ. (2003) Կյանքի արժեքը որպես անձի ինքնամբողջացման կատեգորիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-165. ISSN 0320-8117

Իսաբեկյան, Մ. Ա. (2003) Կնոջ կերպարը Էդվարդ Իսաբեկյանի հաստոցային գեղանկարչության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 136-143. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2003) Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը և օսմանյան ավանդական հասարակությունը (XV-XVII դարեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 31-46. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (2003) Կովկասագիտության երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 236-239. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Ս. (2003) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի 60 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-229. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բ. Հ. (2003) ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս. Մ. Կրկյաշարյանը 80 տարեկան է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 233-236. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Մ. Վ. (2003) Հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման մի քանի հարց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 138-142. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2003) Հայ ազգային և Հայաստանի ու Անդրկովկասի սոցիալիստական կուսակցությունների պատմության ակնարկներ /1885-1914 թթ../, Ե.,«Եգեա» հրատարակչություն, 2003, 202 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 209-217. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2003) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2003) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան այսօր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 218-223. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության հարկային քաղաքականությունը (1990-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական քաղաքականությունը (1990-2003թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. (2003) Հայաստանի Հանրապետւոթյունում պետական հիմնարկների հաշվապահական հաշվառման համակարգի փոփոխման անհրաժեշտության և ուղղությունների համառոտ նկարագիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 11-16. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ա. (2003) Հայաստանի օգնության կոմիտեի հիմնադիր փաստաթղթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-199. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Լ. Ա. (2003) Հայերի տեղաբաշխումը և աճը Անդրկովկասում ըստ 1897 թ. մարդահամարի տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-105. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2003) Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում և Մեծ Բրիտանիայի ռազմադիվանագիտւթյունը (1915-1916թթ. ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-92. ISSN 0320-8117

Ջանջուղազյան, Ա. Ս. and Բրուտյան, Կ. Ա. (2003) Հանրային հատվածում հաշվապահական հաշվառման բարեփոխումների ուղղությամբ որոշ երկրների փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Մհոյան, Շ. Խ. (2003) Հարավային Քուրդիստանի ինքնավարության գործընթացն արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Աղաբալյան, Վ. Ռ. (2003) Հետպատերազմյան համախտանիշ և հասարակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (2003) Հին կտակարանն իբրև հատուկ անունների առաջացման սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Դ. Մ. (2003) Հովհաննես Թումանյանը որպես թարգմանաբան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 119-127. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2003) Ղևոնդ Ալիշանի ճանապարհորդական նոթերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2003) Մարդու կատարելության պահանջը Գրիգոր Նարեկացու մատյանում (պոեմի 1000-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-80. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վ. Գ. (2003) Մելքոնյան Ա. Ա., Ջավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին (պատմաքննական ուսումնասիրություն), Ե., 2003, «Զանգակ-97» հրատ., 500 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-202. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ա. Տ. (2003) Մեծ Հայքի Արշակունի արքաների պարթևական տերության երկրորդը լինելու հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (2003) Միավանկ բաղադրիչով բարդ գոյականների հոգնակիի կազմությունը ժամանակակից հայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-62. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Ս. Ս. (2003) Մինասյան Է. Գ., Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում (1990-2003թթ.), Երևանի համալսարանի հրատ., Ե., 2003, 443 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-223. ISSN 0320-8117

Աթոյան, Վ. Կ. (2003) Ներդրումային ոլորտի իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Մ. Ա. (2003) Պետական իշխանությունը՝ հասարակության կառավարման օբյեկտիվ անհրաժեշտություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 131-137. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2003) Ռազմաճակատային վավերագրեր Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների վերաբերյալ (1941-1945թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-208. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ս. Ա. (2003) Սարգիս Հարությունյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 237-240. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Գ. Պ. (2003) Սովորույթների և ավանդույթների տարբերության ու ընդհանրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 133-137. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վ. Գ. (2003) Վանիկ Վիրաբյան, Հայկական հետախուզությունը Աոաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920 թթ.), Ասողիկ ,2003,228 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 233-235. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2003) Վիկտոր Համբարձումյանի հավերժության գրավականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 228-236. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ն. Ռ. (2003) Փոխակերպվող հասարակության մեջ մարգինալության դրսևորման սոցիալ-հոգեբանական արանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 91-98. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հ. Ա. (2003) Ֆրանսուա-Քսավիե Գաոնոն և ֆրանսալեզու կանադական պատմավեպի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 210-216. ISSN 0320-8117

This list was generated on Thu Feb 25 05:26:52 2021 AMT.