Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 71.

Շահինյան, Լ. Փ. (1996) «Ուրարտու»-ի նախատարածքը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (1996) А. В. Косян, Лувийские царства Малой Азии и прилегающих областей в ХII—VIII вв. до н. э. (по иероглифическим лувийским источникам), Изд-во «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 150 с. Ա. Վ. Քոսյան, Լուվիական թագավորությունները Փոքր Ասիայում և հարակից շրջաններում մ. թ . ա. XII—VIII դդ. (ըստ հիերոգլիֆային լուվիերեն աղբյուրների), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1994, 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-154. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (1996) Армения и армяне в русской летописной историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 175-186. ISSN 0320-8117

Гамагелян, В. М. (1996) Григор Ханджян—живописец, график (О мировоззренческих и образно-стилистических аспектах творчества). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-95. ISSN 0320-8117

Вирабян, А. С. (1996) Документы о выборах католикоса армянской церкви (1930-1932 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-150. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. С (1996) Еще раз о достоверности исторического исследования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 163-180. ISSN 0320-8117

Брутян, Л. Г. (1996) К анализу одного стихотворения (стихотворение Р. Киплинга «IF»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-162. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1996) К истории зарождения националистического (тюркистского) направления в турецкой историографии (конец XIX—начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-79. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. А. (1996) Карен Микаэлян и видные деятели армянской литературы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 123-133. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1996) Новые памятники античного искусства из Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Баликян, О. С. (1996) Письма А. И. Хатисяна А. О. Оганджаняну. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 197-212. ISSN 0320-8117

Кочарян, В. В. (1996) Предотвращение дискриминации, защита национальных меньшинств и проблема коллективных (групповых)прав. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 124-130. ISSN 0320-8117

Даниелян, Ф. О. (1996) Универсальный экспресс-прогноз исхода чрезвычайных ситуаций и жизни человека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-152. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1996) Ա. Ա. Բոզոյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցությունների վավերագրերը(1165-1178 թթ.), «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1995, 256 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 187-190. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1996) Ա. Ա. Մելքոնյան, Էրզրում (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, Հայաստան, ԳԱԱ հրատարակչություն, 1994, 180 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Մ. Գ. (1996) Ազատ ձեռներեցության համակարգի կազմակերպական ձևերը շուկայական տնտեսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ա. Ս. (1996) Ազատամարտի արտացոլումը Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-145. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Գ. Ա. (1996) Ազգային գրադարան, քննական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-108. ISSN 0320-8117

Թավաքալյան, Ն. Ա. (1996) Ազգային հարցի լենինյան կոնցեպցիան քննական հայացքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Է. Գ. (1996) Ազգային փոքրամասնությունների վերաբնակեցումը Հայաստանում (1920- ական թվականների սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1996) Ալբերտ Խաչատրյան, Արարատ, Երևան, «Արամե» գիտամշակութային բարեգործական ընկերության հրատարակչություն, 1995, 480 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1996) Աղվանական պետության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Է. Լ. (1996) Անհատը և համազգային շահը (Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հիմնադիրները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-38. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1996) Ավ. Իսահակյանի խոհափիլիսոփայական հայացքները « Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-65. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1996) Արմատական գունանունների խոսքիմասային տարարժեքությունը հայերենի կայուն կապակցություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-37. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը Բեռլինի 1878 թվականի վեհաժողովին նախորդող շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Զ. Հ. (1996) Բարոյական դաստիարակության մեթոդների առանձնահատկությունները օժանդակ դպրոցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1996) Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X-XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1996) Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X—XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Զ. Ա. and Թադևոսյան, Լ. Զ. (1996) Բնության և շրջակա միջավայրի դեմ ուղղված հանցագործությունների հասկացությունը, համակարգումն ու տեսակները ըստ ՀՀ գործող քրեական օրենսդրության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-121. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-162. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-198. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 221-223. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1996) Գերմանական սոցիալ-դեմոկրատիան և Հայկական հարցը XIX դարի վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-53. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1996) Գրականագետի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1996) Եռանավ բազիլիկ եկեղեցի Դվինի միջնաբերդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-70. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1996) Երգը և ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-113. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1996) Էջեր Հայաստանի XIX—XX դդ. հողային հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-55. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1996) Ժանրային «պարականոն» դրսևորումները արևմտահայ նորավեպի գեղարվեստական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-74. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1996) Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1996, 257 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 219-220. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1996) Խոխանաբերդ. նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1996) Կորյուն թե՞ Ագաթանգեղոս։ Բնագրերի քննություն նոր տեսանկյունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-64. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1996) ՀՀ բնակչության զարգացման օրինաչափությունները արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-34. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1996) Հայ-լեհական ռազմաքաղաքական կապերը XVII դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-152. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 199. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բ. Բ. (1996) Հայագիտության դասավանդումը Պետերբուրգի համալսարանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-84. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական օգնություն ցույց տալու խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (1996) Հայերի գաղթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (1834 — 1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1996) Հայկական էպոսի հնդեվրոպական շերտերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (1996) Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (հայրեն և քառյակ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 122-134. ISSN 0320-8117

Շալունց, Ռ. Ն. (1996) Հասարակական-քաղաքական նորագույն տերմինները զանգվածային լրատվության լեզվում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1996) Հերոսի գաղափարը հայ գրականության քառուղիներում և Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-51. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1996) Հրաչիկ Սիմոնյան, Անդրանիկի ժամանակը, գիրք Ա, Երևան, Կաիսա հրատարակչություն, 1996, 751 էջ, գիրք Բ, Երևան, 1996, 829 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ե. Կ. (1996) Մ. Կատկովի, Ռ. Պատկանյանի և «Հայկական սեպարատիզմի» շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-91. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1996) Միջազգային գիտաժողով Երևանում. «Երաժշտությունը և պարը պատկերագրության մեջ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1996) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-159. ISSN 0320-8117

Դանիլովա, Ա. Վ. (1996) Մոլիերի կատակերգությունների հայերեն թարգմանությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ա. (1996) Նախիջևանի պատմության վավերագրեր (1889—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 186-196. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Մ. (1996) Ներկայացուցչական համակարգը որպես արժեքաբանական վերլուծության օբյեկտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 56-61. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Ս. Ա. (1996) Նոր տնտեսական քաղաքականությունը և կոոպերացիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Շարուրյան, Ա. Ս. (1996) Նորահայտ գրառումներ Գրիգոր Զոհրապի օրագրություններից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 163-174. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1996) Շողագավանք եկեղեցուց հայտնաբերված խեցեղեն հավաքածուի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-156. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1996) Ուշագրավ արխիվային վավերագիր Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-136. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կ. Ա. (1996) Պավլիկյան գաղափարախոսության աշխարհայացքային հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-144. ISSN 0320-8117

Լալայան, Կ. Ա. (1996) Պատժի նպատակների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 89-97. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վ. Ա. (1996) Քուրակչայի դաշնագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-106. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Jan 27 01:31:59 2021 AMT.