Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 135.

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1991) «Համբարձման երկուշաբթին» պարերգի իմաստատեքստաբանական վերլուծության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. (1991) И. К. Айвазовский и его соотечественники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-70. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Վ. (1991) Ստուգաբանությունը իմաստային համակարգերի մակարդակում (գրաբարի ազգակցության անունների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-134. ISSN 0320-8117

Թառոյան, Կ. Զ. (1991) 1890-ական թվականների արևմտահայերի ջարդերի և ինքնապաշտպանական մարտերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1991) Giovanni Battista Boetti, 1743—1794 che sotte il nome di Profeta Mansur conquist l'Armenia, il Kurdistan, la Georgia a le Circassia e vi regno sei anni quale savrano assoluto. Autori vari, OEMME edizioni, Milano, 1989,. 191 p., 10 caztine Geografiche, 55 llst. Ջովաննի Բատիստա Բոետտի, 1743—1794, Մարգարե Մանսուր անունով նվաճեց Հայաստանը, Քրդստանը, Վրաստանը և Չերքեզիան ու վեց տարի իշխեց որպես բացարձակ միապետ։ Տարբեր հեղինակներ, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, Միլան, 1989, 191 էջ, 10 քարտեզ, 55 նկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1991) J. M. Thierry, P. Donabedian, Armenian Art, New York, Harry N. Abrams Publ., 1989, 623 p., ill. Ժ. Մ. Թիերրի, Պ. Տոնապետյան, Հայկական արվեստ, Նյու Յորք, Հերրի Ն. Էբրեմզ հրատ., 1989, 623 էջ, լուս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Յու. Ս. (1991) «Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զ. Վ. (1991) «Եզն մորթելու» սովորույթը և փեսան հայոց հարսանիքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Կ. Վ. (1991) «Պոլոժենիեի» ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1991) Аграрный строй и крестьянство Османской империи накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Джалилов, О. Дж. (1991) Ассирийская тематика в курдском фольклоре. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 134-138. ISSN 0320-8117

Հմայակյան, Ս. Գ. (1991) Г. Д. Вардумян, Дохристианские культы армян. Армянская этнография и фольклор (материалы и исследования), № 18, Ереван, 1991, изд-во АН Армении., с. 60—146, 13 с. илл. Գ. Դ. Վարդումյան, Հայոց նախաքրիստոնեական պաշտամունքը [Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ),թիվ 18, Երևան, 1991 ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 60—146, 13 էջ լուս.]։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Ա. Ջ. (1991) Германские источники о геноциде армян. Период первой мировой войны. Сборник документов и материалов в 2-х томах, т. I (под редакцией профессора С. С. Степаняна), Ереван, изд-во «Айастан», 1991, 378 с. ՝ Գերմանական աղբյուրները հայերի ցեղասպանության մասին: Առաջին համաշխարհային պատերազմի շրջան: Փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածու երկու հատորով, հ. I (պրոֆեսոր Ս. Ս. Ստեփանյանի խմբագրությամբ), Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1991, 378 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 176-179. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-100. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1991) Из тюремных записок Гарегина Нжде. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 136-145. ISSN 0320-8117

Каковкин, А. Я. (1991) К вопросу о ктиторском портрете в церкви св. Григория 1215 г. в Ани. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Григорянц, В. Е. (1991) К истории армянской церкви в Туркмении (конец XIX —середина XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 8-21. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1991) К. Бальмонт и М. Бабаян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-168. ISSN 0320-8117

Джиджян, Р. З. (1991) Критический анализ «Аксиоматики всех возможных философских учений» Эберхарда Рогге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-76. ISSN 0320-8117

Петросян, Г. Л. (1991) Новонайденный хачкар из Арачадзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 147-152. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1991) Об одной распространенной ошибке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Долженко, И. В. (1991) Общинное самоуправление русских крестьян Ереванской губернии (конец XIX-начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, В. Е. (1991) Проблемы социально-экономического и демографического развития НКАО. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Асланян, А. С. (1991) Пять лет молчания (К вопросу о генетических аспектах поэтического молчания Осипа Мандельштама). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-41. ISSN 0320-8117

Джагацпанян, К. А. (1991) Ритм, метр и интонация в музыке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-108. ISSN 0320-8117

Петросян, А. Е. (1991) Самоназвание армян и вопрос локализации носителей протоармянского языка. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1991) Торговый путь Айас-Тавриз (XIII—XIV вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Манукян, С. С. (1991) Формирование титульного листа в армянской рукописной книге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ա. Գ. (1991) ХX դարի սկզբի գրական շարժումը Արտաշես Հարությունյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-91. ISSN 0320-8117

Костандян, Э. А. (1991) Царское правительство и выборы католикосов всех армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-162. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Մ. Թևոսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 161. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 160. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1991) Ա. Ս. Համբարյան, Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը արևմտահայության ազատագրության ուղիների մասին. XIX դ. վերջ—XX դարի սկիզբ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1990, 480 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 163-166. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Ն. Ս. (1991) Ազատասիրական գաղափարները Ե. Օտյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-111. ISSN 0320-8117

Չալոյան, Ս. Գ. (1991) Ազգային դաստիարակության հարցերը Գ. Արծրունու հրապարակախոսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Բ. (1991) Առաքել Սյունեցու իմացաբանական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1991) Ավ. Իսահակյանի սերը «Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-96. ISSN 0320-8117

Տերտերյան, Վ. Մ. (1991) Արարատյան թագավորության դիցարանը համեմատական դիցաբանության լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1991) Արմավիրի 1987—1988 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 153-159. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1991) Արտաշես Ա-ի կողմից Կասպիանե-Փայտակարան մարզի «նվաճման» հարցի շուրջ (ըստ Մովսես Խորենացու տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 55-59. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-149. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-169. ISSN 0320-8117

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1991) Արցախահայ (Ղարաբաղի) բարբառի կազմավորման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Հ. Վ. (1991) Արևելյան Հայաստանի երկրագործության պատմությունից (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ե. (1991) Բերքաբերի կուր-արաքսյան մշակույթի դամբարանադաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 114-128. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Է. Ս. (1991) Բնապաշտական մոտիվները հայ բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1991) Բոլշևիկները և Էնվեր փաշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-180. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 179-181. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 175-177. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 180-182. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 178-180. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Բովանդակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 174-176. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1991) Գարեգին Նժդեհը Սյունիքում (1919 թ. օգոստոս—1921 թ. հուլիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ս. Հ. (1991) Գիտատեխնիկական առաջընթացը և գյուղատնտեսության էկոլոգիական հիմնահարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1991) Գիտատեխնիկական հեղափոխության էությունը և արդի ժամանակաշրջանում նրա առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1991) Գրիգոր Նյուսացու հայերեն թարգմանությունների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1991) Գրիչ Սարգիս Պարտավեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-101. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1991) Դ. Դեմիրճյանի երգիծանքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 42-44. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ռ. Ա. (1991) Դերենիկ Դեմիրճյանի «Գիրք ծաղկանցը» և պատմագեղարվեստական ժանրի որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-77. ISSN 0320-8117

Չթյան, Ա. Գ. (1991) Եգիպտոսի հայ թատրոնի սկզբնավորման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-101. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Հ. Ս. (1991) Եղիշե առաքյալի պաշտամունքն ուդիների մեջ և ուտի գավառի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 69-86. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (1991) Երիտասարդ Հակոբ Պարոնյանը ինքնահաստատման ճանապարհին (1868-1870 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1991) Երկգույն-երկհարկ տիեզերքի մասին առասպելաբանական պատկերացումը հայկական լեռնաշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-131. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1991) Երկու ուշագրավ հատված «Ավեստայից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1991) Երկրորդ ինտերնացիոնալը և Անդրկովկասը (1917—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-66. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1991) Թիֆլիսյան խճանկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Հոֆման, Թեսսա (1991) Ժիրայր Քոչարյան, Հայ ժողովրդի բնատարածքը պատմաքաղաքական իրադարձության ներքո, սկսյալ Բեռլինի Վեհաժողովից (1878). մի քաղաքական-աշխարհագրական վերլուծություն և փաստագրություն, Dietrich Reimer հրատարակչություն, 1989 (աշխարհագրության ինստիտուտի մատենաշար, Բեռլինի Ազատ համալսարան), 317 էջ, 9 քարտեզ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-171. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1991) Ժողովրդագրական դիտարկումներ ամերիկահայ համայնքի կյանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 50-58. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ռ. Ա. and Տոնոյան, Մ. Հ. (1991) Ժողովրդական սպառման առարկաների արտադրության ընդլայնման և որակի բարձրացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-33. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Լ. Մ. (1991) Լ. Գ. Մնացականյան, Քսաներորդ դարասկզբի արևմտահայ գրական քննադատությունը, Երևան, Համալսարանի հրատարակչություն, 1990, 356 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 169-172. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ռ. Գ. (1991) Լեզվի գործառական տարբերակների բովանդակության և արտահայտության պլանների փոխհարաբերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 130-138. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1991) Խաչատուր Աբովյանի մի նորահայտ երկի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 146-155. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 2. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 2. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1991) Խոսքիմասային երկարժեք>միարժեք տեղաշարժերը հին հայերենում (ըստ գոյականի և ածականի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-111. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Գ. (1991) Կ. Մ. Մուրադյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ա. Ժ. (1991) Կապային ու նախդրավոր կառույցով լրացման և գոյական լրացյալի կապակցություններն արևմտահայերենում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (1991) Կարնո նահանգի պատմությունից (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Լ. Ս. (1991) Կոոպերացիայի և կոլտնտեսային սեփականության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1991) Հ. Հ. Դաշնակցություն կուսակցության քաղաքական կողմնորոշման շուրջ (1890—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) ՀՀ ԳԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 175-178. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1991) Հայ գրականութեան թարգմանութիւնը սպաներէն լեզուի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Շախկյան, Գ. Ս. (1991) Հայ ճարտարապետության պատմության պարբերացման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-125. ISSN 0320-8117

Անանյան, Ժ. Հ. (1991) Հայ-ռուսական հարաբերությունները. նախադրյալները, փուլերը, պրոբլեմի նկատմամբ մոտեցումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1991) Հայաստանի նկատմամբ ԱՄն-ի քաղաքական ծրագրերը XX դ. սկզբին ըստ Դ. Մեյջիի զեկուցման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վ. Ե. (1991) Հայաստանում իշխանության և կառավարման մարմինների կազմավորման գործընթացի որոշ հարցեր (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 36-45. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ս. Ա. and Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1991) Հայկաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Վ. Ա. (1991) Հայկական թատրոնն Աստրախանում (XIX դ. վերջին—XX դ. սկզբին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 87-98. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1991) Հայկական մի հնագույն աստվածություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 130-135. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Պ. (1991) Հասարակական առաջադիմության հարցերր XIX դարի հայ լուսավորական մտքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-54. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1991) Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1991) Հին Հայաստանի վեգ-հմայիլները և վեգ-խաղալիքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հրատարակված նյութերի ցանկ (1991). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 162-173. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ս. Բ. (1991) Մանուկ Աբեղյանը և «Սասնա ծռեր» հերոսավեպը (Գիտնականի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (1991) Մանվել Կարապետի Զուլալյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-175. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Հ. Հ. (1991) Մատերիայի կառուցվածքում վերջավորի և անվերջի պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ա. Կ. (1991) Մարդու վարքը էքստրեմալ իրավիճակում (ըստ Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի հետազոտությունների նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1991) Միգրացիոն պրոցեսները Հայաստանում (1960 — 1980 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-51. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Կ. Ս. (1991) Միհրան Տամատյանի հուշերը Կիլիկյան անկախ հանրապետության հռչակման պատճառների և պայմանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 129-140. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Օ. Ա. (1991) Միջնադարյան փիլիսոփայությունը և մաթեմատիկան (պատմական վերակազմության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1991) Մովսես Խորենացին որպես թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 60-70. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1991) Նոյեմբերյանի շրջանի վաղ բրոնզեդարյան հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-152. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Ա. Ռ. (1991) Շահան Շահնուրի «Հարալեզներուն դավաճանությունը» պատմվածաշարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 121-129. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Շ. Լ. (1991) Պատմահայրենասիրական նոր հայացք XVIII դարի քնարական երգերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 111-123. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ա. Մ. (1991) Պարսկական դասական քնարերգությունը հայերեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 35-49. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Գ. (1991) Սեփականության հարաբերությունների վերակառուցումը շուկայական տնտեսության անցնելու պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-82. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (1991) Ստեփան Դանիելի Լիսիցյան (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-47. ISSN 0320-8117

Ճշմարիտյան, Ս. Ս. (1991) Ստրեսի տեսակները և մակարդակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 117-120. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1991) Վ. Հ. Փափազյան, Հայաստանի առևտրական ուղիները միջազգային առևտրի ոլորտում 16—17-րդ դդ., Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990, 195 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 167-169. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1991) Վալանսի հայ համայնքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Ադալյան, Ն. Մ. (1991) Վահան Թոթովենցի պոեզիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 22-35. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1991) Վասպուրական նահանգի հիշատակումը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1991) Վրաստանի արվեստագիտական հայ մամուլը (1921—1941). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1991) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 156-168. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ս. Դ. (1991) Վրթանես Փափազյանը «Ղարաբաղ» թերթի խմբագիր (թերթի լույս ընծայման 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. and Սաղումյան, Ս. Տ. and Շահնազարյան, Ա. Ի. (1991) Տավուշ ամրոցի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-141. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ա. Ա. (1991) Տեխնոկրատիզմ. մտածողության և քաղաքականության վնասները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-58. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ա. Ս. (1991) Տիգրան Նազարյանի նամակները Կոստանդին Մելիք Շահնազարյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 164-175. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Ա. Մ. (1991) Տնտեսական ռեֆորմի տնտհաշվարկային խթանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Ա. Վ. (1991) Ր և ռ հնչույթների հարցը հայ լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 143-147. ISSN 0320-8117

Նահատակյան, Ռ. Ա. (1991) Փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 153-163. ISSN 0320-8117

Ջաուարի, Ն. Հ. (1991) Քրդական ժողովրդական պարային կերտվածքի երգերի ռիթմական տարբերակումների և դրանց հարաբերությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-157. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ռ. Ա. (1991) Ֆոյերբախի մարդաբանական սկզբունքի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Լ. (1991) Ֆրանսահայ մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հ. Ա. (1991) ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի զարգացման դրսևորումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-105. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Feb 24 14:18:08 2021 AMT.