Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZM Manuscripts. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 55.

Chookaszian, Emma (2020) Les pages decouvertes du manuscrit N 2010.108 du Musee Metropolitan de New York dans une Collection Privee: Identification de L'Artiste. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 313-331. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2018) Ղրիմի հայ գրավոր մշակույթը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-116. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Յու. (2016) Չնքուշի ձեռագրական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 308-319. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Ս. Լ. (2013) Մատենադարանի N 9422 ձեռագիր Ավետարանի լուսանցազարդերն ու անվանաթերթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 258-264. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ս. Ա. (2013) Սեն Արևշատյանը հայագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 367-370. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. and Մելիքյան, Գ. Վ. and Սաֆարյան, Ա. Վ. (2012) Բաքիի`Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանում պահվող N 321 ձեռագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 442-446. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Տ. Գ. (2011) ԺԷ դարի տաղասաց Մարտիրոս Մոկացու մի չափածոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 383-391. ISSN 0320-8117

Կորխմազյան, Է. Մ. (1993) В. Казарян, С. Манукян, Матенадаран. Том I. Армянская рукописная книга VI—XIV вв., Москва, изд. «Книга», 1991, 282 с. 402 илл. Վ. Ղազարյան, Ս. Մանուկյան, Մատենադարան՝, հ. 1, VI—XIV դարերի հայ ձեռագիր մատյանները, Մոսկվա, «Գիրք» հրատ., 1991, 282 էջ, 402 նկ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-154. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1991) Գրիչ Սարգիս Պարտավեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-101. ISSN 0320-8117

Чугасзян, Л. Б. (1990) Миниатюра Тороса Рослина «Переход через Красное море». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 32-43. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1990) Ակնարկ հայ բառարանագրության պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1988) Ներբողական որոշ խորհրդանիշների բացատրությունը Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի № 7703 ձեռագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 62-68. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1988) О связях монастыря Григория Пакуриана с Арменией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 52-56. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1987) Հայերեն ձեռագիր բառակազմական բառարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1986) Կազմարարությունը Հոռոմոսի գրչության կենտրոնում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 64-68. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն and Տեր-Ղևոնդյան, Արամ (1985) «Բժշկարան ձիոյ» երկի նորահայտ արաբերեն թարգմանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 63-68. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յուրի (1985) «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան»,Կազմեց Անուշավան Լ. Դանիելյան, Տպարան կաթողիկոսության մեծի տանն Կիլիկիո, Անթիլիաս-Լիբանան, 1984, ԺԵ+651 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1985) Չորս խորան «Բագնայրի Ավետարանից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Ամալյան, Հայկ (1985) «Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան մատենադարանի», հ. Ա, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 1468 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Արփենիկ (1984) Գլաձորի համալսարանի գրիչները և ձեռագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 58-66. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հմայակ (1982) Ւրանահայ գրչօջախները (XIII—XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-75. ISSN 0320-8117

Каковкин, Александр (1981) Новый памятник среброделия армян Кесарии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-77. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1981) Սայաթ-Նովայի ընդօրինակած նորահայտ ձեռագիր մատյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 66-77. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Աստղիկ (1981) Հովհաննես Ավետարանիչի պարականոն մի պատկեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 61-66. ISSN 0320-8117

Абгарян, Геворг (1980) «Каталог рукописей и фрагментов латинского алфавита, хранящихся в Матенадаране». Каталог составила Л. И. Киселева под редакцией профессора А. Д. Люблинской. Издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1980, 126 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Пуцко, Василий (1980) О двух миниатюрах Эчмиадзинского Евангелия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Геворкян, Николай (1980) Источник по переписи жителей Бенареса 1800 года из собрания Матенадарана имени Маштоца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 97-103. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1980) Փակագրությունը հայ վիմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-91. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Հրաչյա (1979) Անանիա Նարեկացու խրատաշարքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-93. ISSN 0320-8117

Զորավարյան, Սրբուհի (1979) Գրաբար նոր բառեր հին մատենագրության մեջ ըստ Նորայր Բյուզանդացու. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 111-117. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1979) Ծածկագրությունը և զարդագրությունը հայ վիմագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1979) Հայկական ձեռագրերը Անգլիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1978) Об армянской памятной записи в грузинской рукописи, содержащей типик Григория Пакуриана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-101.

Մուրադյան, Պարույր (1978) Վաստակաշատ հայագետը (Լ. Ս. Խաչիկյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 106-111.

Եգանյան, Օննիկ (1978) Աստրախանի հայոց երկսեռ դպրոցների գրադարանի ձեռագրերի հավաքածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-110.

Մնացականյան, Ասատուր (1978) Դարձյալ Մատենադարանի № 7709 ձեռագրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-76.

Բախչինյան, Հ. Գ. (1973) Ձեռագրական հիշատակարանների զարգացման ընթացքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 83-91.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1973) Հայ ծածկագիր գրականության և մի անտիպ բնագրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 91-98.

Бартикян, Р. М. (1973) О владелице рукописи «Советов и рассказов» («Стратегикона») Кекавмена. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 75-78.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1972) Գրչագիր վկայություններ Կեսարացու գործերի հայերեն թարգմանությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 49-57.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1971) Ագաթանգեղոսի պատմության հնագույն պատառիկներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 37-48.

Измайлова, Т. А. (1971) Защитные листы некоторых рукописей Матенадарана с «византинизирующими» миниатюрами XI века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 69-77.

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1970) Ներսես Մոկացուն վերագրվող մի ձեռագրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 92-94.

Միրզոյան, Ա. Ս. (1970) Մատենադարանի № 6305 ձեռագրի «սուրբ զորավորների» պատկերագրությունն ու անունների վերականգնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 77-83.

Геворкян, Астхик (1970) Армянский миниатюрист XVII века Никогос Цахкарар. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-96.

Եգանյան, Օ. (1969) Ներսիսյան դպրոցի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 83-84.

Закарян, Л. Дз. (1969) Датировка и локализация трех неизданных армянских рукописей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 67-76.

Եգանյան, Օ. Ս. (1968) Հովհաննես Չերքեզյան Սեբաստացու հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-91.

Տիտանյան, Ռ. Տ. (1968) Վարդան Օձնեցու տեղեկությունները Ղրիմի պատերազմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 117-128.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1968) Եռալեզվյան միջնադարյան մի նոր բառարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-91.

Мсерианц, Л. (1968) Армянская рукопись начала XVIII века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 80-82.

Мсерианц, М. (1968) Миниатюры армянской рукописи начала XVIII века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 83-89.

Гарибян, Дж. А. (1968) О некоторых фрагментах из фонда славянских рукописей Матенадарана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 74-79.

Իշխանյան, Ռ. (1966) «Ցուցակ ձեռագրաց». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 101-105.

Измайлова, Т. А. (1966) Локализация группы иллюстрированных армянских рукописей XI века по их памятным записям. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 42-56.

This list was generated on Sat May 8 01:31:40 2021 AMT.