Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 48.

Батиев, Л. В. and Казаров, С. С. (2017) Состояние преступности в Нахичевани-на-Дону в XIX-нач. XX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2016) Հայ որբերի հիմնախնդիրը «Ճակատամարտ» օրաթերթում (1918-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ս. Ժ. (2016) Ժամանակակից հայ ուսանողության աշխատանքի ապահովվածության հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-216. ISSN 0320-8117

Օհանեան, Ս. Տ. (2013) Հայ կնոջ դերը իրաքահայ գաղութի հասարակական կեանքին մէջ (1915-2003 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 192-202. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Յու. Գ. (2012) Միջին դասի ձևավորման տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 266-276. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան, Լ. Զ. (2011) Արևմտահայերի Ազգային ժողովի հոգևոր գործառույթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-93. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2010) Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության հարցերը Արցախում (2000-2006 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 254-263. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ա. Բ. (2006) Երկրաշարժի հետևանքների վերացման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 219-224. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1992) Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի հասունացումը Խորհրդային Հայաստանում 1965—1985 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Պ. (1991) Հասարակական առաջադիմության հարցերր XIX դարի հայ լուսավորական մտքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-54. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, В. Е. (1991) Проблемы социально-экономического и демографического развития НКАО. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Մ. Վ. (1989) Սեզոնային արտագնացության հիմնական գործոնները Հայկական ԽՍՀ-ում (ըսա էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 46-54. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (1989) IV դարի Հայաստանի պետական կառավարման ձևերի որոշ առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 51-56. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Հ. Ա. (1989) Սուրեն Սպանդարյանը և գյուղացիական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-30. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дмитрий (1988) О некоторых документах страны Аза, связанных с социальными отношениями в Урарту. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Գուրգեն (1988) Րաֆֆու կոնցեպցիան հասարակության սոցիալական բարենորոգման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-25. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1987) Из истории социально-экономического положения трудящихся Армении в 1918—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 80-89. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1987) Материалы из истории социально-экономического положения и антиправительственных выступлений трудящихся Армении (1917—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-84. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Артавазд (1985) Классовые сдвиги в закавказской деревне в период подготовки к массовой коллективизации (1927-1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1985) Երկու վավերագիր Մուշի և Սասունի հայության վիճակի մասին (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 76-85. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1983) Ռանչպարների սոցիալ-իրավական վիճակը (XVI դ.—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-50. ISSN 0320-8117

Исаханов, Рафаел (1980) Социально-экономические проблемы промышленного развития сельских районов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Юхт, Александр (1979) Социальная борьба в астраханской армянской колонии (середина XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 69-80. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1977) О. Г. Инджикян, Буржуазия Османской империи, издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1977, 313 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 111-113.

Ալեքսանյան, Սամվել (1977) Դիտողություններ Արևելյան Հայաստանում ցարիզմի սոցիալական քաղաքականության պատմագրության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-63.

Гегамян, Гурген (1976) Т. В. Осипова, Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения Октябрьской революции. М.,1974, 350 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 95-96.

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1976) Դարձյալ Սովետական Հայաստանի ագրարային վերափոխումների գնահատման հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 75-83.

Ալեքսանյան, Սամվել (1976) Արևելահայ եկեղեցական կալվածքների հարցը 1870-1880-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 21-32.

Շառոյան, Գարսևան (1976) Սովետական Հայաստանի ագրարային վերափոխումների գնահատման հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 98-108.

Баликян, Октябрина (1976) Обзор материалов по истории аграрного движения в Восточной Армении в 1910—1914 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-59.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1975) Գործազրկության վերացումը Սովետական Հայաստանում (1920-1930 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 40-50.

Հարությունյան, Պ. Պ. (1975) Հայաստանի բանվոր դասակարգի դրությունը 1900-1914 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Баликян, О. С. (1975) Из истории формирования рабочего класса на строительстве дорог в Восточной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-94.

Акопян, М. В. (1975) Общинный сход в системе социальной организации армянской сельской общины пореформенного периода. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-46.

Գևորգյան, Լ. Մ. (1974) Հայ գյուղը «Մուրճում» և ամսագրի «գյուղափրկիչ» ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-43.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1972) Ագրարային վերափոխումների փորձը Սովետական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 107-111.

Мелик-Саркисян, Р. А. (1971) Борьба армянского крестьянства в связи с уставными грамотами (1870-е годы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 20-26.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1969) Լենինը Անդրկովկասի ժողովուրդների հեղափոխական շարժման սոցիալ-քաղաքական պայմանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 10-20.

Դալլաքյան, Մ. Պ. (1968) Նոր տնտեսական քաղաքականության կիրառումը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Тамразова, И. И. (1968) Поднятие экономического и культурного уровня нацменьшинств в Закавказье (1921—1927 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-19.

Համբարյան, Ա. Ս. (1968) Արևելյան Հայաստանի տնտեսական զարգացումը Ռուսաստանին միացումից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 20-29.

Մուրադյան, Հ. Ս. (1968) Բուրժուական բարքերի քննադատությունը Շիրվանզադեի մեմուարներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 73-80.

Панян, А. Е. (1968) Социальная структура современного армянского села. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-58.

Քարամյան, Կ. Ն. (1967) Հայկ Ղազարյան, «Արևմտահայերի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կացությունը 1800—1870 թթ.», ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1967թ., 667 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-94.

Сидор, Б. (1967) О социально-экономическом положении армянских колоний на Буковине в XVIII—XIX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-52.

Гарибджанян , Г. Б. (1967) В. И. Ленин об экономическом и социально-политическом положении дореволюционного Кавказа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Խաչատրյան, Ի. Ղ. (1966) Քաղաքի և գյուղի միջև եղած էական տարբերությունների վերացման ուղիում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-29.

Маилов, В. Р. (1966) Социально-экономические предпосылки распространения марксизма в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-32.

This list was generated on Sat May 15 18:01:09 2021 AMT.