Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 81.

Մահտեսյան, Հ. Շ. (2019) Ստեփան Կամսարականի կազմած՝ Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանման ծրագիրը (1917թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 350-360. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ժ. Ա. (2018) Կովսական-Քաշունիքի Սյունիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Պ. (2017) Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա XVI-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 113-118. ISSN 0320-8117

Սարիբեկյան, Ս. Լ. (2013) «Պետական տարածք» աշխարհաքաղաքական ռեսուրսի հետազոտության խնդրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 179-185. ISSN 0320-8117

Մաթոսյան, Մ. Ռ. (2012) Հասարակական աշխարհագրություն և կառավարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 151-154. ISSN 0320-8117

Լոնգո, Ջուլիանո (2012) Nikolay Hovhannisyan. IL Problema Del Karabakh. Il Faticoso Percorso Verso la Liberta e l’independenza, Roma, Edizioni Studio 12, 2011, 172 p. Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Ղարաբաղի հիմնախնդիրը. Ազատության և անկախության փշոտ ճանապարհը, Հռոմ, Ստուդիո 12 հրատ., 172 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 324-326. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Պ. Ս. and Դավթյան, Ս. Ռ. (2012) Վարչատարածքային և սեփականության միավորների սահմանների օրենսդրական կարգավորումը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-136. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. and Գեղամյան, Գ. Մ. (2011) ԼՂՀ-ի ազատագրված տարածքների, արտագաղթի և վերաբնակեցման հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-96. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2011) Կիլիկիայի հայ ազգաբնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Նուրիջանյան, Գ. Գ. (2008) Ռեկրեացիոն համակարգերի տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-107. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2008) Հայ ականավոր պատմաբան-քարտեզագետը (ՀՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ս. Տ. Երեմյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 262-263. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2001) Սիսաջան և Նախկորզան քաղաքների տեղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2000) Կարինի նահանգի գավառները (Բասենի գավառ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-77. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2000) Սուրբ Եղիշան Հայոց արևելից կողմանց, Չողա երկրի և Աղվանից աշխարհի լուսավորիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Газиян, А. С. (2000) Административный передел внутренних границ Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-221. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1999) Տարոնի հոգևոր առաջնորդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (1997) К локализации Какаваберда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Լ. Փ. (1996) «Ուրարտու»-ի նախատարածքը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1995) Raymond Kévorkian, Paul Paboudjian, Les arméniens de l'Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992, 600p. Ռայմոն Գևորգյան և Պոլ Հ. Փաբուճյան. Հայերը Օսմանյան կայսրության մեջ ցեղասպանության նախօրյակին, Փարիզ, 1992, 600 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 254. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1992) Антон Султаниеци и его записки о Китае. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Ա. Լ. (1992) Հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբանական վերազինումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1991) Հայաստանի նկատմամբ ԱՄն-ի քաղաքական ծրագրերը XX դ. սկզբին ըստ Դ. Մեյջիի զեկուցման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1991) Վասպուրական նահանգի հիշատակումը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Оганесян, Н. О. (1990) Региональные конфликты—вопросы возникновения и типологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Есаян, С. А. and Килимджян, Г. С. (1990) Erzurum ve cevresinin dip tarihi (preshistor ve protohistuari). Phil.Dr Hâmit Zűbeyir Koşay , Türk Kültürünü araştirma Enstitüsü, Ankara,1984, 59 s. Доктор философии Амид Зубеир Кошай, Древняя история Эрзрума и его окрестностей (предыстория и протоистория), Анкара, 1984, 59 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-82. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ս. Գ. (1989) Շամախու գավառի գյուղերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-70. ISSN 0320-8117

Смбатян, Ш. В. (1989) Еще раз о южной границе Кавказской Албании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Юзбашян, К. Н. (1989) Нагорный Карабах. Историческая справка. Редакторы Г. А. Галоян, К. С. Худавердян, Ереван, 1988, 95 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 84-88. ISSN 0320-8117

Меликян, А. А. (1989) Кувейт и Эмираты: сходство и своеобразие экономики и политики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-36. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հմայակ (1988) Ավարայրի ճակատամարտի տեղը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Աշոտ (1988) Ազգաբնակչության տեղաշարժերը Էրզրումի նահանգի Բայազետ,Դիադին, Խամուր և Ալաշկերտ գավառներում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес and Хуршудян, Лендруш (1988) Некоторые вопросы истории Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Карагезян, Армен (1988) Историко-географические уточнения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-62. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1988) Դարձյալ Դվինի հիմնադրման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1987) Гора Арарат в русских средневековых источниках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Бабкен (1987) Когда отсутствует научная добросовестность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 33-56. ISSN 0320-8117

Карагезян, Армен (1987) К локализации гавара Кашатаг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-45. ISSN 0320-8117

Гумба, Гурам (1986) Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана Вардапета (XIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 64-73. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Էդուարդ (1986) Արևելյան Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումը (591—629). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 55-67. ISSN 0320-8117

Երեմյան, Սուրեն (1986) Գ. Պետրոսյանի «VII դարի հայկական «Աշխարհացոյց»-ի նոր լուսաբանության մի փորձի մասին» հոդվածի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գարեգին (1986) VII դարի հայկական «Աշխարհացոյց»-ի նոր լուսաբանության մի փորձի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1985) Ձագաձորի տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 59-62. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1985) Կոստանդ Ջուղայեցու «Աշխարհաժողովի» Հալեպ-Թավրիզ մայրուղուն վերաբերող հատվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Զավեն (1985) «Մեծ» և «Փոքր» սղնախների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 85-92. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1985) Թավրիզ-Հալեպ առևտրական ճանապարհը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռաֆիկ (1984) Աղձնիքը սեպագիր շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1983) Թավրիզ-Զմյուռնիա առևտրական մայրուղու Թավրիզ-Էրզրում հատվածն ըստ Զաքարիա Ագուլեցու «Օրագրության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հուսիկ (1983) XI դարի վիմագրեր Նոր կյանք գյուղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ալեքսան (1983) Կասպերի և Կասպիանա (Կասպք) մարզի տեղադրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 87-99. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բաբկեն (1981) Փայտակարան քաղաքը և նրա տեղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 61-76. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1981) Ռահ—Արաքս—RANHA. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-94. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1981) Նասեր Խոսրովի «Սաֆար Նամեն»՝ Հայաստանի և Ատրպատականի պատմության ու աշխարհագրության սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1980) Սյունյաց աշխարհի Կովսական գավառի տեղադրությունը (X в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-101. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Արտաշես (1979) Անանիա Շիրակացու «Աշխարհագրութեան» հետ կապված մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Լեմվել (1979) Հայկական ՍՍՀ արտադրողական ուժերի տարածական կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1979) Վանանդը Բագրատունյաց թագավորական ոստանի մարզ (X դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 79-84. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1978) Անին արքունի աթոռանիստ և մայրաքաղաք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 89-94.

Գավուքչյան, Մարտիրոս (1977) «Վերևի ծովի» տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-98.

Մկրտչյան, Կորյուն (1977) Վարսերի հին ջրանցքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93.

Դանիելյան, Էդուարդ (1976) Կեց (Κετζέον) և Մազդատ (Μαστάτον) ամրոցների տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-84.

Պետրոսյան, Սարգիս (1976) «Գարգարացւոց դաշտի» տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-76.

Дитмар, Андрей (1976) Новейшая литература по истории античной географии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 105-111.

Карагезян, О. О. (1976) Локализация урартского царского города Арцашку. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 67-98.

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1975) Ուրարտական Igarab-hubi երկիրը և Arda քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 77-81.

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1975) Ողջի գետի հին հայկական անունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-101.

Арутюнова-Фиданян, B. А. (1974) Фема Васпуракан (территориальный состав). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-99.

Дитмар, А. Б. and Шаброва, О. Д. (1974) Отражение некоторых географических идей античного времени в трудах средневековых авторов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 98-102.

Валесян, Л. А. and Барсегян, Нелли (1974) О методике определения порайонных различий уровней хозяйственного развития. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-20.

Հակոբյան, Մ. Թ. (1974) Քաղաքների դերը տնտեսական շրջանների կազմավորման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 40-43.

Хачатрян, B. Н. (1973) Хайаса и Наири. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 37-47.

Չոբանյան, Պ. Ա. (1973) Նոր նյութեր Ավետիք Տիգրանակերտցու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 96-104.

Хачатрян, В. Н. (1972) Хайасцы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 32-41.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1972) Կայան բերդի և գավառի տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 53-62.

Դանիելյան, Է. Լ. (1971) «Աշխարհացույցի» հեղինակի տիեզերագիտական հայացքների հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 65-71.

Ավդալբեգյան, Խ. Հ. (1971) Սովետական Հայաստանի բնակավայրերի անունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 23-32.

Ասլանյան, Ա. Ա. (1970) Ղևոնդ Ալիշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-94.

Паффенгольц, К. Н. (1969) О пути отступления «десяти тысяч» греков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-85.

Նազարյան, Ս. (1969) Գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 101.

Еремян, С. Т. (1968) «Ашхарацуйц» (Армянская география VII века) — выдающийся памятник географии и картографии древнего мира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 43-60.

Թառոյան, Ա. Զ. (1968) Սևանի ավազանի տնտեսական պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Հակոբյան, Վ. (1966) Խորէջ ուսումնասիրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 107-111.

This list was generated on Mon Mar 1 23:49:29 2021 AMT.