Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D111 Medieval History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 396.

Khachatryan, Henrik (2020) Administrative and Legal Status of Armenian Marzpanate in 428-630s. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 144-157. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2019) Քաղաքական իշխանության համար պայքարը Հայաստանում Մամիկոնյանների և Բագրատունիների միջև VIII դ. առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-45. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2018) Армянский и испанский апокрифы об апостоле Иакове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-198. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2018) Ագաթանգեղոսի երկը՝ վաղմիջնադարյան հայոց կենսաապահովման մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ա. Վ. (2018) Անիի Բագրատունյաց թագավորության անկումը.Գագիկ Բ-ի հաստատվելը Կապադովկիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-128. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Ս. Ռ. (2018) Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները X-XVI դդ. Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 164-173. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Ս. (2018) Գրիգոր Լուսավորչի ագաթանգեղոսությունից մինչև «Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-58. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2018) IX-X դդ. ջնարակած խեցեղենի ուսումնասիրությունը պատմաաշխարհագրական համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 310-324. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2018) Ղրիմի հայ գրավոր մշակույթը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-116. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Դ. Ա. (2018) Երևանի պաշարումն ու գրավումը Շահ Աբասի կողմից` ըստ Վախուշտի արքայազնի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-116. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ժ. Ա. (2018) Կովսական-Քաշունիքի Սյունիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ա. Ա. (2018) Պարսկա-բյուզանդական քաղաքականությունը Հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ VII դարի առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Պետրոսյանց, Տ. Մ. (2017) Վաչուտյանների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վ. Ա. (2017) Հայոց կաթողիկոսության դիվանագիտական ձեռնարկումները XII դ. 80-ական թթ. կեսերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Ա. (2017) Հայոց մարզպանների կառավարման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (2016) «Աշխարհացոյցի» բովանդակության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2016) Հայ նախարարների դիրքորոշումն արաբական առաջին արշավանքների նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 124-134. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2016) Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրադրությունը 1240-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-135. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2016) Հայաստանի ավատատիրական համակարգը 750-860-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-58. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա . Է . (2015) «Պարոնտէր» կոչումը Վաղարշապատի ուշ միջնադարյան տապանագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 50-62. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2015) Հայոց եկեղեցին՝ նախարարական պետականության հենարան (428-630-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 212-224. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ն. Բ. (2015) Սարգիս Մխիթարյան, Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը, Ե., ԱՀԱ Պոլիգրաֆ, 2014, 80 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 388-390. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2014) Միհրանյան իշխանական տոհմը Ուտիք-Արցախյան աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 9-15. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Կ. Ռ. (2014) Տիեզերական ժողովների գումարման հարցում հայոց եկեղեցու ուրույն դիրքորոշումը (IV դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Աղաբեկյան, Լ. Ս. (2014) Ֆրիդրիխ Բարբարոսայի արևելյան քաղաքականության գաղափարական ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2014) Հայ աշխարհիկ իշխանությունը Կիլիկիայում ջալալիների շարժման վերելքի շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-94. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Զ. Հ. (2014) Հարավֆրանսիական քաղաքների վաճառականների առևտրական գործունեությունը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2013) Испания в армянских источниках раннего средневековья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 224-229. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2013) Փավստոս Բուզանդը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 64-75. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Լ. Ս. (2012) Արիստակես Լաստիվերտցու մի վկայության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 58-69. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Մ. Գ. (2012) Բագրատունյաց թագավորության սկզբնավորման թվագրության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 114-125. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2012) Պատմական իրադարձությունները Հայոց Արևելից կողմերում (VI-VII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Matoda, Claudia (2012) Some Considerations on the Armenian Lapidary Lexicon at Anavarza. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-266. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2012) Արցախյան աշխարհը Միհրանյան տոհմի վերացումից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Էֆենդյան, Պ. Ս. and Դավթյան, Ս. Ռ. (2012) Վարչատարածքային և սեփականության միավորների սահմանների օրենսդրական կարգավորումը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-136. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Ա. Ս. (2012) Վրաստանի XVII դ. պատմության հարցերը Զաքարիա Քանաքեռցու «Պատմագրության» համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-62. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Է. (2011) Կիլիկիայի Հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի (1268 թ.) շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Յու. (2011) Պատմագրական ավանդույթի կիրառումը Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 49-60. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Վ. Հ. (2011) Պարոնտերության ինստիտուտի ձևավորումն ու զարգացումը Հայաստանում (XI-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2010) Աղվանից մարզպանության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 101-106. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Զ. Հ. (2010) Իտալացի վաճառականությունը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 81-100. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2010) Հայոց Սմբատ Ա թագավորի աբխազական արշավանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 119-130. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2009) Լևոն Լուզինյանի գահակալումը և Սսի գրավումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Եսայան, Է. Ս. (2007) Անգլիայի ավատատիրական պետության հասարակական համակարգի օրենսդրական ամրագրումը VI-XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-84. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2002) Սյունիքի տարածքը և ազգաբնակչությունր հին և միջին դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2001) Զաքարյանների ծագումնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-60. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2001) Սիսաջան և Նախկորզան քաղաքների տեղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. (2000) Անիի մայր տաճարի արձանագրության համաժամանակյա տարեթվերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2000) Գանձասարի կաթողիկոսությունը Պետրոս Խանձքեցի կաթողիկոսի օրոք (1653-1678թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-97. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ե. Ս. (2000) Հովհան Օձնեցին և նրա ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Ա. Ա. (2000) Վանանդի (Կարսի)թագավորության պատմության սկզբնաղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 154-159. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Ա. Հ. (1998) Հայ—սկանդինավյան պատմամշակութային առնչություններ (վաղ միջնադար — XVIII դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-112. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1997) Գ. Ե. Կիրակոսյան, Հայաստանը Լանկ-Թամուրի թուրքմեն ցեղերի արշավանքների շրջանում (1386—1500 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1997, 369 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 188-190. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1997) Ֆլորենտիա Էվանգելատու-Նոտարա, Երկրաշարժերը Բյուզանդիայում XII-XV դդ. ներառյալ։ Պատմական հետազոտություն, Աթենք, 1993, 184 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 178-180. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (1997) К локализации Какаваберда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (1997) Claude Mutafian. Le royaume arménien de Cilicie XII-XIV siècle, avec la collaboration de Catherine Otten, Lilith Zakarian, Krikor Chahinian, et le concours exceptionnel de Տ. S. Karekine II, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie.Préface de Levon Ter-Petrossian, Président de la République d'Arménie, Paris,1993, 158p. Կլոդ Մութաֆյան, Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը XII —XIV դարերում,Աշխատակցությամբ Ք. Օթենի, Լ. Զաքարյանի, Գ. Շահինյանի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, առաջաբանը՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանի, Փարիզ, 1993, 158 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1996) Խոխանաբերդ. նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1996) Շողագավանք եկեղեցուց հայտնաբերված խեցեղեն հավաքածուի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-156. ISSN 0320-8117

Мадоян, В. В. (1996) Армения и армяне в русской летописной историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 175-186. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1996) Ա. Ա. Բոզոյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցությունների վավերագրերը(1165-1178 թթ.), «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1995, 256 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 187-190. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1996) Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X—XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1996) Կորյուն թե՞ Ագաթանգեղոս։ Բնագրերի քննություն նոր տեսանկյունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-64. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1996) Բյուզանդիան և հայ պետականությունը X-XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1993) Հայ-կաթոլիկ առնչությունները Ղրիմում (XIV—XV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-58. ISSN 0320-8117

Պապյան, Ա. Ա. (1993) Ակ-կոյունլուների պետությունը միջազգային հարաբերությունների ոլորտում և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-111. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1993) Անձի, ազգի և պետության ինքնիշխանության հիմնահարցը միջնադարյան Հայաստանի մատենագրական և իրավական հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Կերտմենջյան, Դ. Գ. (1993) Միջնադարյան Տարոն-Վասպուրականի Ոստան-Աղթամար քաղաքաշինական հորինվածքը պատմական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1992) Антон Султаниеци и его записки о Китае. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Хачатурян, В. Н. (1992) Вопросы военного искусства в книге Егише «О Вардане и войне армянской». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-139. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1992) Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի ժամանակի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-106. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Բ. (1991) Առաքել Սյունեցու իմացաբանական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1991) Խաչատուր Աբովյանի մի նորահայտ երկի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 146-155. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1991) Վասպուրական նահանգի հիշատակումը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-21. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Օ. Ա. (1991) Միջնադարյան փիլիսոփայությունը և մաթեմատիկան (պատմական վերակազմության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1991) Վ. Հ. Փափազյան, Հայաստանի առևտրական ուղիները միջազգային առևտրի ոլորտում 16—17-րդ դդ., Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990, 195 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 167-169. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1991) Торговый путь Айас-Тавриз (XIII—XIV вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Հ. Վ. (1991) Արևելյան Հայաստանի երկրագործության պատմությունից (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1990) Политические группировки в Багратидском царстве накануне захвата Ани Византией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Լ. and Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1990) Երնջատափի վաղ միջնադարյան ամրոց-բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1990) Անանիա Շիրակացու թվաբանության բաժանման գործողությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1990) Политические группировки в Багратидском царстве накануне захвата Ани Византией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 43-50. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1990) Ճարտարապետական հարդարանքի նմուշներ Տիկնունի ամրոցից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Հ. Վ. (1990) Հուշկապարիկի գաղափարը հայ միջնադարյան հավատալիքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 53-61. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1989) «Բյուզանդական» խուռամյանները և Հայաստանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Հ. Վ. (1989) Այգեգործությունը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1989) Փոխաբերական խոսքը և առակները Գրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (1989) Գագիկ Ա թագավորի նորահայտ արձանագրությունն Աշտարակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Սմբատ Սպարապետի իրավաքաղաքական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 34-45. ISSN 0320-8117

Բիթարյան, Մ. Մ. (1989) Արմինիայի արաբ ոստիկանների ժամանակագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ա. Մ. (1989) Մադլեն դե Գոմեզի «Պատմությունը...» որպես Աբազա փաշայի ապստամբության (1623—1627 թթ.) աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ե. Ա. (1989) Թալինի ջրամատակարարման միջնադարյան համակարգերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Օրդոյան, Գ. Վ. (1989) Միջնադարյան Հայաստանի թատերական խաղահրապարակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-98. ISSN 0320-8117

Թորամանյան, Հ. Ա. (1989) Հայաստանի X—XIII դդ. վանքերի հատակագծման մի քանի օրինաչափություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 45-50. ISSN 0320-8117

Матевосян, Р. И. (1988) Падение Багратидского царства по данным армянских историков XI—XIII вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1988) R. W. Edwards. The Fortifications of Armenian Cilicia֊ Washington (Dumbarton Oaks Studies, XXIII), 1987, 288 p., 302 c plates,78 figs. Ռ. Վ. Էդվարդս, Հայկական Կիլիկիայի բերդերը, Վաշինգտոն (Դումբարթոն Օքսի ուսումնասիրություններ, XXIII), 1987, 288 էջ, 302c տախտակ, 78 նկ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-95. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Ա. Ա. (1988) Ա. Գ. Դոլուխանյան, Հոգու և մարմնի պրոբլեմը միջնադարի հայ քնարերգության մեջ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987, 230 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1988) О связях монастыря Григория Пакуриана с Арменией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 52-56. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հմայակ (1988) Ավարայրի ճակատամարտի տեղը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Սեյրան (1988) Ընդհանուրի և առանձինի պրոբլեմի լուծման քաղաքական- գաղափարական միտվածությունը XIV դ. հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Даниелян, Эдуард (1988) Армяно-византийские отношения в период заключения армяно-арабского договора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 21-32. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Աստղիկ (1988) Նկարիչ-քանդակագործ Աբրահամը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес (1988) Армянские переселения в средние века (общий обзор). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գեղամ (1988) Ազիզբեկյանների իշխանական տան հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Асатрян, Гарник (1988) А. Поладян, Курды в VII—X веках по арабским источникам, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 129 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վարդան (1987) П. М. Мурадян, Армянская эпиграфика Грузии (Картли и Кахети), Ереван, изд-во АН Армянской ССР. 1985, 227 с. Պ. Մ. Մուրադյան, Վրաստանի հայերեն արձանագրությունները(Քարթլի և Կախեթ), Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985, 227 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 74-76. ISSN 0320-8117

Զարյան, Արա (1987) Բաղաբերդ ամրոցը (պատմաճարտարապետական ակնարկ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1987) Նորույթներ Գրիգոր Մագիստրոսի «Թղթերում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 46-53. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1987) Гора Арарат в русских средневековых источниках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Էդվարդ (1987) Դանիշմանյան իշխանության պատմության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Աշոտ (1987) Ղազար Փարպեցու «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» երկը միջնադարյան նամակի տեսության լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1987) Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծությունը (XVI —XVII դդ.), աշխատասիրությամբ Հ. Սահակյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Հ. I, Երևան, 1986, 756 էջ, Հ. II, Երևան, 1987, 832 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Մեսրոպյան, Սեդա (1987) Տեսանողի կերպարը հայկական տեսիլներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Тораманян, Аршавир (1987) Трехнефная базилика Двина и однотипные памятники других стран христианского Востока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 68-71. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Էդուարդ (1987) 640-641 թթ. արաբական արշավանքները Հայաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Հրաչյա (1987) Հացագործությունը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 72-78. ISSN 0320-8117

Мнацаканян, Степан (1987) Формирование анийской архитектурной школы в XII—XIV веках и проблемы «живописного стиля». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-53. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Նոնա (1987) Բարդուղիմեոս Մարաղացու «Քարոզգրքի» առնչությունները հայ միջնադարյան առակագրքերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 69-76. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գարեգին (1987) Անհայտ հեղինակի թվաբանության դասագրքի հեղինակման ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-52. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հայկ (1986) Երկանքի օգտագործումը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1986) Կազմարարությունը Հոռոմոսի գրչության կենտրոնում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 64-68. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Աննա (1986) Ն. Կ. Թահմիզյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ երսւժշտությունը 5—15 դարերում, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1985, 344 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 75-77. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան , Ռաֆայել (1986) Պռոշյան ֆեոդալական տոհմի ծագումնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (1986) Սալահ ալ-Դինի պետությունը և Կիլիկյան Հայաստանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 71-77. ISSN 0320-8117

Սրապյան, Արմենուհի (1986) Միջնադարյան մի տաղի հեղինակի ու ժամանակի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1986) Л. Х. Тер-Мкртчян, Армянские источники о Средней Азии VIII— XVIII вв., М., издательство «Наука», 1985, 190 с. Լ. Ք. Տեր-Մկրտչյան, Հայկական աղբյուրները Միջին Ասիայի մասին. VIII — XVIII դդ., Մ., «Նաուկա» հրատարակչություն, 1985, 190 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 86-87. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Վազգեն (1986) Արևելահայերի 1667 թ. նամակը պոլսահայերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 40-42. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լևոն (1986) Գրիգոր Ծաղկողի «Ավետում» մանրանկարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Զարյան, Արա (1986) Որոտնաբերդ-Որոտնավանք պաշտպանական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 61-69. ISSN 0320-8117

Гумба, Гурам (1986) Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана Вардапета (XIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 64-73. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1986) Հայ միջնադարյան գրականությանը նվիրված միջազգային գիտաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Շուշանիկ (1986) Շահրիմանյան ընկերության առևտրատնտեսական գործունեության մասին (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Էդուարդ (1986) Արևելյան Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումը (591—629). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 55-67. ISSN 0320-8117

Мурадян, Паруйр (1986) По поводу статьи Р. Бартикяна «Мнимое упоминание «Картлийской царицы» в армянской надписи Атенского Сиона». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 75-76. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վահագն (1986) Էջմիածնի մայր տաճարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գարեգին (1986) VII դարի հայկական «Աշխարհացոյց»-ի նոր լուսաբանության մի փորձի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Խաչատուր (1986) Հայաստանում կիլիկյան դրամաշրջանառության առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . p. 93. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Արամ (1986) Մուշեղի վեպը արաբ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Մարկոսյան, Արա (1986) Թադեոս Ավդալբեգյանի «Ջրի կռիվը Հայաստանի մեջ IX դարում» անտիպ ուսումնասիրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 65-80. ISSN 0320-8117

Քարտաշյան, Հրաչյա (1986) Խորանաշատի ճարտարապետական համալիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 42-52. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1986) Տավրիկյան հայերը և ռուս-սլավոնական աշխարհը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 51-74. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1986) «Հովհաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու «Հաշվետումարը»: Աշխատասիրությամբ Լ. Ս. Խաչիկյանի և Հ. Դ. Փափազյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1984, 424 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1986) Мнимое упоминание «картлийской царицы» в армянской надписи из Атенского Сиона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 75-80. ISSN 0320-8117

Свазян, Генрих (1986) Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, Ереван, издательство АН Арм.ССР, 1984, 258 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 84-88. ISSN 0320-8117

Քյոսեյան, Հակոբ (1986) Եղիշեն երաժշտության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Անուշ (1986) Պատմական Սյունիքի վաղ միջնադարյան միանավ հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 58-65. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն and Տեր-Ղևոնդյան, Արամ (1985) «Բժշկարան ձիոյ» երկի նորահայտ արաբերեն թարգմանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 63-68. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հենրի and Կարապետյան, Մարգո (1985) Կիլիկյան հայկական դրամների շրջանառությունը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 54-58. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Հրաչյա (1985) Ջրաղացները միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Շախկյան, Գառնիկ (1985) VIII դարին վերաբերող շինարարական երկու հիշատակության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 46-51. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լևոն (1985) Գրիգոր Ծաղկողի արվեստի ուսումնասիրման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Каковкин, Александр (1985) Из истории портретных изображений средневековой Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Бартикян, Р. М. (1985) К разгадке загадки о «славянском» происхождении основателя македонской династии Василия I (867—886 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Թամանյան, Յուլի (1985) Սելիմի կարավանատան վերանորոգումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-99. ISSN 0320-8117

Есаян, Гайк (1985) Раскопки средневекового поселения в Беркабере. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1985) Կոստանդ Ջուղայեցու «Աշխարհաժողովի» Հալեպ-Թավրիզ մայրուղուն վերաբերող հատվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լևոն (1985) Հյուսիսային Կովկասում հայկական գաղթավայրերի հիմնադրման մասին (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գեղամ (1985) Դոփյան իշխանական տան ծագման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1985) Թավրիզ-Հալեպ առևտրական ճանապարհը XVII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (1985) Ուշագրավ աշխատություն Կիպրոսի և Կիլիկյան Հայաստանի Լուսինյանների տոհմաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Աննա (1985) X—XVIII դարերի «Մաշտոցների» երաժշտական կազմի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 76-81. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1985) Կրկին վիմագիր փակագրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Торосян, Хосров (1984) Двин в «Истории и восхвалении венценосцев». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Александр (1984) К расшифровке и интерпретации некоторых арабских надписей Армении (XV—XVI вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 50-67. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ֆրինա (1984) Միջնադարյան նորահայտ նյութեր Հառիճի պեղումներից (1980-1982). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Պապուխյան, Նուբար (1984) Ստեփան Մնացականյան, Աղթամար, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 173 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 87-90. ISSN 0320-8117

Хонелия, Рауль (1984) Г. Г. Мкртумян, Грузинское феодальное княжество Кахети в VIII-XI вв. и его взаимоотношения с Арменией, издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1983, 166 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մուրադ (1984) Հայ ճարտարապետության և քանդակագործության նորահայտ հուշարձաններ Նորավանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 57-68. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1984) Պտրեցիք գետահովտի պատմաճարտարապետական հուշարձանները ըստ նորահայտ արձանագրությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 75-86. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1984) Թեոդորոս Մոպսուեստացու ΜΑΣΤΟύΒΙΟΣ-ի և բյուզանդական «Մաշտոցյան» տոհմի մասին (X դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 74-76. ISSN 0320-8117

Քարտաշյան, Հրաչյա (1984) Նոր Վարագավանքի ճարտարապետական համալիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 60-73. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1984) Նորահայտ վիմագրեր Գառնիից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 50-59. ISSN 0320-8117

Փոլադյան, Արշակ (1984) Քրդական ցեղերը VII—X դդ. (ըստ արաբական աղբյուրների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 71-77. ISSN 0320-8117

Лапушинская, Евгения (1984) Армянская церковь св. Саркиса (Сергия) в Феодосии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 58-63. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1984) Արջո Առիճի դպրոցը XIII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 67-70. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Արփենիկ (1984) Գլաձորի համալսարանի գրիչները և ձեռագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 58-66. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Արտաշես (1984) Հայոց միջնադարյան համալսարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1983) Վահրամյանների իշխանությունը մոնղոլների տիրապետության օրոք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 26-41. ISSN 0320-8117

Мелконян, Усик and Караханян, Григор and Цицикян, Aнаит (1983) Ритуальный музыкальный инструмент на рельефе архитектурного памятника XII века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 87-88. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Հասմիկ (1983) XVII դարի հայկական ուղեգրությունների մի առանձնահատկության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1983) Թավրիզ-Զմյուռնիա առևտրական մայրուղու Թավրիզ-Էրզրում հատվածն ըստ Զաքարիա Ագուլեցու «Օրագրության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Լևոն and Շահնազարյան, Արտաշես (1983) Ռ. Ի. Մաթևոսյան, Տաշիր-Ձորագետ (X դ.— XII դ. սկիզբ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 155 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հայկ (1983) «Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 12, Ասորական աղբյուրներ, Բ, Անանուն Եդեսացի, ժամանակագրություն», թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ Լ. Հ. Տեր-Պետրոսյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 265 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գարեգին (1983) Միջնադարյան Հայաստանի և Ուրարտուի թվարկության համակարգերի առնչության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 76-80. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հուսիկ (1983) XI դարի վիմագրեր Նոր կյանք գյուղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1983) Կարո Ղաֆադարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, II, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 163 էջ, XXXII տախտակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1983) «Ասպետ» տիտղոսի և «Ասպետություն» գործակալության նախնական բնույթի պարզաբանման փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Էլեոնորա (1983) Մխիթար Այրիվանեցու ճգնարան-քարայրի արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 72-78. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Համլետ (1983) Ջրատիրությունն ու ջրի օգտագործման կարգն Արևելյան Հայաստանում (XVII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1983) Разрешение проблемы мардаитов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-82. ISSN 0320-8117

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (1983) XIV—XVIII դդ. ազատագրական շարժումների և հայկական գաղթավայրերի պատմությանը նվիրված նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Կակովկին, Ալեքսանդր (1983) XVIII դարի հայկական արծաթե թաս Էրմիտաժի հավաքածուից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-76. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1982) Դվինի 1980 թ. պեղումների հիմնական արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Համլետ (1982) Գառնիի մի քանի արձանագրությունները պատմա-հնագիտական առումով (XIII—XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 64-74. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Արտակ (1982) Արցախի պալատական ճարտարապետության երկու հուշարձան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հմայակ (1982) Ւրանահայ գրչօջախները (XIII—XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-75. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Զավեն (1982) Սղնախների առաջացումը և ռազմաքաղաքական նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 77-86. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գրիգոր (1982) Մոսկվայի կրեմլի զինապալատի հայերեն արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մուրադ (1982) Վահագն Գրիգորյան, Հայաստանի վաղ միջնադարյան կենտրոնագմբեթ փոքր հուշարձանները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 189 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կարլեն (1982) Հայ միջնադարյան ճարտարապետական հուշարձանների նախագծման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 65-81. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գեղամ (1982) Օրբելյանների իշխանական տունը XIV—XV դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Չոբանյան, Պավլիկ (1982) «Հայկական աղբյուրները աղա Մուհամմադ խանի անդրկովկասյան արշավանքների մասին (1795—1797 թթ.)», աշխատասիրությամբ Ռ. Տ. Տիտանյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1981, 260 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 99-102. ISSN 0320-8117

Կերտմենջյան, Դավիթ (1982) Կարին քաղաքի առևտրահասարակական կենտրոնի քաղաքաշինական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-82. ISSN 0320-8117

Кривонос, Надежда (1982) Дж. О. Галустян, Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI—XVII вв.), Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1981, 161 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Աշոտ (1982) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը» և աղբյուրների հիշատակման Հովհաննես Դրասխանակերտցու սկզբունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յուրի (1982) «Հրաշք»-զրույցները Մարտինոս Օպավիացու «Գաւազանագրքի» հայերեն թարգմանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Каковкин, Александр (1982) Серебряный ковш XIV в. из Александрополя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-85. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հայրապետ (1982) Գառնիի ճակատամարտի պատմության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Ջանփոլադյան, Հռիփսիմե (1982) Դվինի արհեստագործության շուրջ (IX-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1982) Դվինի 1978—1979 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 54-65. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1982) Այգիներն ու այգետեղերը ըստ հայերեն և պարսկերեն կալվածագրերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-82. ISSN 0320-8117

Маркарян, Самвел (1981) Некоторые сведения армянских историков XI—XIII веков о тюрках-сельджуках (Три первых «великих султана»—1038—1092 г.г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 77-89. ISSN 0320-8117

Мкртумян, Гамлет (1981) Царство Кахети-Эрети и армяно-грузинские отношения (XI в.—начало XII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 95-105. ISSN 0320-8117

Թորամանյան, Արշավիր (1981) Բուլղարիայի IX—XIII դդ. ճարտարապետական մի շարք հուշարձանների ուսումնասիրության շուրջ (Զուգահեռներ արևելաքրիստոնեական կառույցների հետ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 106-117. ISSN 0320-8117

Каковкин, Александр (1981) Новый памятник среброделия армян Кесарии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-77. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վահրամ and Ութուջյան, Աղավնի (1981) Մ. Կ. Զուլալյան, Արևմտյան Հայաստանը XVI-XVIII դդ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 425 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 115-117. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լևոն (1981) Վ. Ղազարյան, Սարգիս Պիծակ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, էջ 152, 77 նկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 115-118. ISSN 0320-8117

Тораманян, Аршавир (1981) К реконструкции круглой церкви в Преславе (Болгария). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1981) О протоболгарских надписях ханов Крума (803—814) и Омуртага (814—831) и некоторых вопросах организации раннеболгарского государства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-77. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Արշալույս (1981) Ա. Շ. Մնացականյան, Հայ միջնադարյան հանելուկներ (V — XVIII դդ.), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 522 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-102. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վահրամ and Շահնազարյան, Արտաշես (1981) Հ. Գ. Մարգարյան, Հյուսիսային Հայաստանի և Վրաստանի ԺԲ դարի պատմության մի քանի հարցեր, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 255 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 102-106. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1981) Արուճի տաճարի 666 թ. որմնանկարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-92. ISSN 0320-8117

Ամալյան, Հայկ (1981) «Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ (ԺԳ դար)», աշխատասիրությամբ Բ. Լ. Չուգասզյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 272 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-116. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1981) Զեյթունում գոյություն ունեցած հարկերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Պետրոսյանց, Վիկտոր (1981) Սաղմոսավանքի գրացուցակի գրվելու ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-84. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1980) Սյունյաց աշխարհի Կովսական գավառի տեղադրությունը (X в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-101. ISSN 0320-8117

Пуцко, Василий (1980) Э. М. Корхмазян, Армянская миниатюра Крыма (XIV—XVII вв.), изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1978, 132 с., XVII + 68 илл. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 104-106. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յուրի (1980) Նոր տեղեկություններ երկու հայ միարարների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1980) Движение тондракитов в Византии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 58-68. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հենրիկ (1980) Աղվանքը և Միհրանյան տոհմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1980) Հայոց թագավորության պետական կառուցվածքն ըստ Մատթեոս Ուռհայեցու վկայությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Торосян, Хосров (1980) Суд архиепископа Сиса—столицы Киликийского армянского царства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 80-84. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1980) Գրիգոր Բակուրյանի «Կանոնադրության» մեջ հիշատակվող ΑΝΙΔΡΥΤΟΝ ΕΘΝΟΣ–ի (անկայուն ժողովրդի») մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Գայայան, Հարություն (1980) Կարնո նահանգի գորգագործության ինքնատիպ նմուշներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-85. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Արգամ (1980) Նորահայտ վիմագիր Նախիջևանից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 115-119. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1980) Վահրամյանների իշխանությունը մոնղոլների հետախուզական արշավանքի և Ջալալ էդ-Դինի նվաճումների ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 50-63. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գնել (1980) Տարոնի իշխանության քաղաքական վիճակը (IX դ. վերջ-X դ. 60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գևորգ (1980) Դավիթ Անհաղթը և միջնադարյան հայ փիլիսոփայական միտքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 21-32. ISSN 0320-8117

Тер-Гевондян, Арам (1980) Л. X. Тер-Мкртичян, Армянские источники о Средней Азии V—VII вв., издательство «Наука», М., 1979, 98 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 112-113. ISSN 0320-8117

Մարության, Տիրան (1980) Ավանի տաճարի կառուցման ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-76. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գևորգ (1980) Գ. Հ. Գրիգորյան, Հասարակական-փիլիսոփայական միտքը Հայկական Կիլիկիայում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 176 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-109. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վահրամ (1980) Հայ-վրացական առնչությունները XVIII դ. 50—60-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-51. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Соня (1979) Письма Н. Я. Марра об археологических раскопках в Ани (1904-1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Ղահրամանյան, Կիմ (1979) Նյութեր Գյուլիստանի մելիքության պատմության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 112-116. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1979) «Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 10: Բյուզանդական աղբյուրներ, հ. Գ, Հովհաննես Սկիլիցես», թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ Հրաչ Բարթիկյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 440 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 110-113. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Սուրեն (1979) Անիի Մայր տաճարի շինարարական արձանագրության տարեթվերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Դոնաբեդյան, Պատրիկ (1979) Նորավանքի քանդակագործական մի հուշարձանի ոճական առանձնահատկությունները և ստեղծման ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-104. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Саркисян, Эмма (1979) Доклад И. А. Орбели о раскопках в Анберде. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-101. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Արտաշես (1979) Անանիա Շիրակացու «Աշխարհագրութեան» հետ կապված մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1979) Ծածկագրությունը և զարդագրությունը հայ վիմագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Խանլարյան, Լենա (1979) Լ. Գ. Դանեղյան, Առաքել Դավրիժեցու երկը որպես Սեֆյան Իրանի XVII դարի պատմության սկզբնաղբյուր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 234 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 102-105. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1979) Պավլիկյան շարժման գաղափարախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Անուշ (1979) Ագարակի միանավ բազիլիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-75. ISSN 0320-8117

Կարախանյան, Գրիգոր (1979) Արամուսի խաչքարի քանդակագործը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 81-84. ISSN 0320-8117

Կարախանյան, Գրիգոր (1979) Դեբեդի կամրջի շինարարական արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 113-114. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1979) Հ. Վ. Հովհաննիսյան, Թատրոնը միջնադարյան Հայաստանում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 356 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-109. ISSN 0320-8117

Григорян, Григор (1979) Армянские надписи Киевского собора св. Софии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 85-93. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1979) Վանանդը Բագրատունյաց թագավորական ոստանի մարզ (X դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 79-84. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գագիկ (1979) Նոր նյութեր Մամիկոնյան-Համազասպյան իշխանական տան վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 70-79. ISSN 0320-8117

Пуцко, Василий (1979) Серебряный крест вардапета Саркавага. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Արգամ (1979) Երնջակ բերդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-73. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գնել (1979) Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարի 50—70-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1979) Գրիգոր Մագիստրոսի «Առ հայրն Վարագայ» թուղթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Արամ (1979) Հաղբատի արաբերեն արձանագրությունը և Բագրատունի թագավորների տիտղոսները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-80. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1978) Գագիկ Ա-ի պայքարը ֆեոդալական անջատողականության դեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1978) Սյունիքի Բաղք և Քաշունիք գավառանունների ստուգաբանության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Вартан (1978) Астраханская армянская колония и русско-армянские отношения в XVIII в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վահրամ (1978) 1783 թ. Գեորգիևսկի դաշնագիրը և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Բոյաջյան, Ռիմա (1978) Հայ կանանց դերը միջնադարյան ճարտարապետական հուշարձանների կառուցման գործում (IX—XIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 70-81. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հայկ (1978) Michel van Esbroeck, Le résumé Syriaque de l'Agathange, „Analecta Bollandiana“, t. 95, fasc. 3-4, Bruxelles, 1977, p. 291-358. Միշել վան Էսբրուք, Ագաթանգեղոսի ասորերեն համառոտ խմբագրությունը, «Անալեկտա Բոլանդիանա», հ. 95, № 3-4, Բրյուսել, 1977, 291—358 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 108-111.

Каковкин, Александр (1978) О ювелирном искусстве в армянских колониях (XV—XVII вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 43-54.

Ժամկոչյան, Աղավնի (1978) Դվինից հայտնաբերված պատկերազարդ մի անոթի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-79.

Хачатрян, Роберт (1978) Армения и армяне в «Скифской истории» Андрея Лызлова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-52.

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1978) Անին արքունի աթոռանիստ և մայրաքաղաք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 89-94.

Մարաբյան, Սեդա (1978) Գրիգոր Խլաթեցու նամակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 83-88.

Ղահրամանյան, Կիմ (1978) Միջնադարյան մի նորահայտ հուշարձան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 110-111.

Բարթիկյան, Հրաչ (1978) „Pseudo Epiphanii Sermo de Antichristo (Armeniaca de finetemporum)“, Introduzione, testo critico, versione latina e note di Giuseppe Frasson. Bibliotheca Armeniaca, Textus et Studia cura Academiae Armeniacae S. Lazari Venetiarum, 2, Venezia-S. Lazzaro, 1976, LXXXIV+392 p. (Ստոյն Եպիփանու ասացեալ Յաղագս Նեռինն (Հայկականք Յաղագս վերջնումն ժամանակաց)։ Յառաջաբան, քննական բնագիր, լատիներէն թարգմանութիւն եւ ծանօթագրութիւններ։ Աշխատասիրեց Յովսէփ Ֆրասսոն։ Հայկական մատենադարան, Բնագիր և Քննութիւն։ Հրտ. Հայկական կաճառի Ս. Ղազարու Վենետկոյ, 2, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1976). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-109.

Микаелян, Вардгес and Мартиросян, Ваграм (1978) Материалы по истории армянского купечества в России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 79-99.

Սաղումյան, Սուրեն (1978) Համառոտագրությունը հայ վիմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 61-78.

Թովմասյան, Արշակ (1978) Ս. Լ. Հովհաննիսյան, Ամուսնա-ընտանեկան իրավունքը վաղ ավատական Հայաստանում (4— 9-րդ դդ.), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 406 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 100-102.

Վարդանյան, Վրեժ (1978) Գյուղահամայնքները Վասպուրականում IX—X դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 69-78.

Բոզոյան, Ազատ (1978) Գրիգոր Գ փոքր Վկայասերին վերագրված մի թղթի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 92-98.

Եսայան, Ստեփան and Քալանթարյան, Արամ (1978) Օշականի վաղ միջնադարյան բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-91.

Այվազյան, Արգամ (1978) Ագուլիսի ճարտարապետական հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-86.

Սարգսյան, Հենրի (1978) XVII դարի հայկական մեդալներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-81.

Каковкин, Александр (1978) Скеврский складень 1293 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-97.

Մնացականյան, Ասատուր (1978) Դարձյալ Մատենադարանի № 7709 ձեռագրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-76.

Якобсон , Анатолий (1977) Из истории армянского средневекового зодчества (Гандзасарский монастырь XIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 59-76.

Դանիելյան, Էդուարդ (1977) Թոռնիկյանների քաղաքական դերը X դ. հայ-բյուզանդական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 64-72.

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1977) Վասալա-սյուզերերենական հարաբերությունները Բագրատունյաց Հայաստանում X-XI դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 46-54.

Սաղումյան, Սուրեն (1977) Նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյան տոհմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-98.

Մուրադյան , Պարույր (1977) «Մեփորեալ /Մեփորել/ Միփորել» վարչական տերմինը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 49-60.

Աբգարյան, Գևորգ (1977) Խաչատուր Կաֆայեցու Ժամանակագրության գերմաներեն թարգմանությունը և Մատենադարանի № 7709 Տաղարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 65-78.

Դանիելյան, Էդուարդ (1977) Բյուզանդական արշավանքները Հայաստան (X դ. առաջին քառորդ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-79.

Մկրտչյան, Կորյուն (1977) Վարսերի հին ջրանցքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93.

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (1977) Գահակցության ինստիտուտը Աշոտ Գ-ի օրոք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-79.

Փափազյան, Հակոբ (1977) Օտար տիրապետությունը Արարատյան երկրում (ԺԷ դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-44.

Հարությունյան, Էլեոնորա (1976) Մխիթար Այրիվանեցու «Ճառընտիր» ժողովածուի առնչությունը «Սարկավագյան» ցուցակի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-77.

Шандровская, Валентина (1976) Неизвестный правитель византийской фемы Иверия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 79-86.

Էլչիբեկյան, Ժասմեն (1976) Հայ միջնադարյան սկզբնաղբյուրները քուշանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-97.

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (1976) Ե՞րբ է կառուցվել Գնդեվանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-99.

Հակոբյան, Թ. Խ. (1976) Բ. Ա. Ուլուբաբյան, Խաչենի իշխանությունը X-XIV դարերում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 454 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 116-118.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1976) Մխիթար Գոշ, Գիրք դատաստանի, աշխատասիրությամբ Խոսրով Թորոսյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, էջ 119+642. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 112-115.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1976) Լոռվա թագավորության կազմավորման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-95.

Դանիելյան, Է. Լ. (1975) V դարի տիեզերագիտական մի պատառիկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-102.

Мнацаканян, С. С. (1975) Раннесредневековые мемориальные памятники в Аване. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 26-36.

Մարգարյան, Հ. Գ. (1975) Միջֆեոդալական պայքարը Գեորգի III-ի ժամանակ և Քուրդ ամիրապետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-60.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1975) Գեղագրուհի Ալիծ Տարսոնացի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 95-99.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1975) Վասպուրականի իշխանությունը 850-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 78-87.

Գրիգորյան, Գ. Ս. (1975) Տարոնի քաղաքական դրությունը VIII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 38-48.

Կարախանյան, Գ. Հ. (1975) Հայաստանի միջնադարյան կենցաղային քանդակները (XV-XVI դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 31-47.

Կոչև, Ն. Ց. (1975) Հայկական հերձվածության հարցը Բալկանյան թերակղզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 69-82.

Бартикян, Р. М. (1975) Несколько конъектур к сочинению Кекавмена «Советы и рассказы» («Стратегикон»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-61.

Սաղումյան, Ս. Տ. (1975) Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 77-85.

Юзбашян, К. Н. (1975) «Эскуриальский тактикон»—новый византийский источник по истории Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 91-98.

Էյնաթյան, Ջ. Ա. (1975) Հակոբ Ղրիմեցին ժամանակի և օրվա մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 62-70.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1975) Հայ ժողովրդի իրավական վիճակը խալիֆայության տիրապետության ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 74-88.

Шандровская, B. С. (1975) Эрмитажные печати Филарета Врахамия (Варажнуни). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-49.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1975) Կեսարացու «Վեցօրեան» Շիրակացու տիեզերագիտական աշխատությունների աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 95-114.

Корхмазян, Э. М. (1975) О времени постройки армянской церкви св. Стефана в Феодосии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-97.

Бартикян, Р. М. (1974) О феме Иверия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 68-79.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) Կոշի վրացերեն արձանագրությունների շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-64.

Երեմյան, Ալեքսանդրա (1974) Հայաստանի V-VII դդ. գմբեթավոր կառույցների նախագծման սկզբունքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 56-82.

Арутюнова-Фиданян, B. А. (1974) Фема Васпуракан (территориальный состав). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-99.

Գալստյան, Ջ. Հ. (1974) Գորգագործուծությունը Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական գաղութներում (XVI-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 100-107.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1974) Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 66-78.

Дитмар, А. Б. and Шаброва, О. Д. (1974) Отражение некоторых географических идей античного времени в трудах средневековых авторов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 98-102.

Шандровская, B. С. (1974) К истории армяно-византийских отношений XII в. (по данным сфрагистики). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 36-42.

Գասպարյան, Ա. Օ. (1974) Մեղվապահությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-102.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1974) Վահրամյանների իշխանության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 103-111.

Бартикян, Р. М. (1974) Некоторые замечания о «Советах и рассказах» («Стратегиконе») Кекавмена. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-88.

Գևորգյան, Թ. Ե. (1974) Միջնադարում գործածված փոքր գծաչափային միավորների հարաբերական մեծությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-39.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1974) Վասպուրականի քաղաքական ամբողջացումը (VIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 62-70.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1974) Ռոմանոս Լակապենոս կայսեր անհայտ հասցեատերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-44.

Սվազյան, Հ. Ս. (1973) Աղվանից իշխաններ Ջուանշիրի և Վարազ-Տրդատի իշխանության տարեթվերի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 108-114.

Бартикян, Р. М. (1973) О болгарском войске в Васпуракане в последних годах царства Арцрунидов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 88-96.

Դանիելյան, Է. Լ. (1973) Վասիլ Բ-ի 1000 թ. արևելյան արշավանքի նպատակը և երթուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 61-74.

Ավագյան, Ս. Ա. (1973) Գ. Մ. Գրիգորյան, Սյունիքի վանական կալվածատիրությունը IX-XIII դարերում, 1973, 266 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 107-116.

Юзбашян, К. Н. (1973) Фотий о происхождении имени «Павликиане». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 87-90.

Չոբանյան, Պ. Ա. (1973) Նոր նյութեր Ավետիք Տիգրանակերտցու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 96-104.

Փափազյան, Հ. Դ. (1973) Օտար տիրապետությունը Արարատյան երկրում (ԺԶ դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 23-34.

Գալստյան, Ա. Գ. (1973) Ե. Հ. Քասունի, Ռուբեն Ա և Ռուբինյան իշխանության հիմնադրությունը, Պեյրութ, 1972, 93 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 105-106.

Арутюнова-Фиданян, Виада (1973) Византийские правители фемы Иверия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 63-78.

Бартикян, Р. М. (1973) Еще раз о происхождении имени «Павликиане». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 85-90.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1973) Ծնողների ու զավակների անձնական և ինչքային իրավահարաբերությունները վաղ ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 21-32.

Бартикян, Р. М. (1973) О владелице рукописи «Советов и рассказов» («Стратегикона») Кекавмена. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 75-78.

Ուլուբաբյան, Բ. Ա. (1972) Ներքին Խաչենի իշխանությունը XIV-XV դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 95-108.

Կարապետյան, Մ. Ե. (1972) Ռուբենյան Թորոս իշխանի դրամները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 60-66.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1972) Դավանակցությունն իբրև պսակադրության անհրաժեշտ պայման վաղ ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 86-95.

Каковкин, А. Я. (1972) Еще раз к вопросу о заказчике реликвария 1293 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 77-84.

Մկրտումյան, Հ. Գ. (1972) Ծանարների ցեղը և նրանց դերը Դարյալի լեռնացքի պահպանության գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 85-89.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1972) Ովքե՞ր էին կարծեցյալ Շապուհ Բագրատունու Դերենները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 89-93.

Գոյումջյան, Տիգրան (1972) Մխիթար Անեցին Ղազնավյանների և Սելջուկյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 74-84.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1972) Կայան բերդի և գավառի տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 53-62.

Хазанов, А. М. (1971) Армянин Матевос—посол эфиопского императора и португальско-эфиопские отношения в XVI в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 33-42.

Աղուզումցյան, Վ. Մ. (1971) Ն. Ռ. Թովմասյան-Հայ սոցիալ-տնտեսագիտական միտքը IX-XIV դդ., Երևան, 1970, 462 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 93-96.

Գալստյան, Ա. Գ. (1971) Կիլիկյան հայոց թագավորության կործանման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 50-63.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1971) Ո՞վ է Գրիգոր Մագիստրոսի հիշատակած Նիկողաս զորավարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 41-49.

Քյուրտյան, Հ. (1971) Դիտողություններ «Մամիկոնյան-Համազասպյան տոհմը Հյուսիսային Հայաստանում XII—XIII դարերում» հոդվածի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 93-96.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1971) Վանքապատկան հողատիրության ընդարձակման ուղիները XIV-XV դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-87.

Гарсоян, Н. Г. (1971) Армения в IV в. (К вопросу уточнения терминов «Армения» и «верность»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 55-62.

Арутюнова, В. А. (1971) К вопросу об армянах-халкидонитах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-98.

Аревшатян, С. С. (1971) Некоторые вопросы датировки армянских грекофильских переводов VI в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 70-84.

Юзбашян, К. Н. (1971) Некоторые проблемы изучения армяно-византийских отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-45.

Еремян, С. Т. (1971) Присоединение северо-западных областей Армении к Византии в XI веке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 4-16.

Удальцова, З. В. (1971) Проблема генезиса и типологии феодализма на международных конгрессах историков и экономистов в Москве и Ленинграде (1970). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 46-54.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1971) Բյուզանդիա և Հայաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 26-35.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1971) Կարին-Թեոդուպոլիսը ավանդության և պատմության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-69.

Ասմարյան, Հ. Ա. (1971) Երկրաչափական և բուսական զարդաքանդակների զարգացման պատմությունից (IV—VII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-107.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1970) Արևելքում արևմտյան և բյուզանդական եկեղեցիների քարոզիչների միսիոներական գործունեության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 106-107.

Հակոբյան, Գր. Ա. (1970) Ներսես Լամբրոնացու «Թուղթ առ Լևոն արքայն հայոց» նամակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 73-80.

Ружицкий, Э. И. (1970) Неопубликованный документ XIV века по истории Армянской колонии во Львове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-108.

Բաղդասարյան, Է. Մ. (1970) Երզնկայի հայկական իշխանությունը XIII-XV դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 36-44.

Քենդերյան, Հ. Մ. (1969) Հովհան Մայրագոմեցու կենսագրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 36-43.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1969) Չոբանյանների և Ջելաիրյանների տիրապետությունը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 53-64.

Бартикян, Р. М. (1969) А. П. Каждан, Византийская культура (X—XII вв.). Издательство «Наука», Москва, 1968. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 100-103.

Դանեղյան, Լ. Գ. (1969) Հայերի բռնագաղթն Իրան 17-րդ դարում (Ա. Դավրիժեցու տվյալներով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 63-75.

Բաբայան, Ֆ. Ս. (1969) Հայկական դրոշմանիշ գոտիով կարասների զարդաձևերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 60-68.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1969) Դվին քաղաքի վաղ միջնադարյան շերտագրության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 57-67.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1969) Հասան-Ջալալյան իշխանական տունը XV դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-94.

Еремян, А. Б. (1969) К вопросу о датировке кафедральной церкви в Аване. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-62.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1969) Մատթեոս Ուռհայեցու «Ժամանակագրության» մեջ հանդիպող մի քանի բյուզանդական տերմինների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 72-77.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1969) Հայաստանի բնահարկը արաբական ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-60.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1969) Երևանի միջնադարյան հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-93.

Գեննադի, Դ. (1968) Հնագույն իրավունքը միջնադարյան Պաղեստինում և Կիլիկյան թագավորությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-82.

Бартикян , Р. М. (1968) Об одной важной конъектуре в «Советах и рассказах» Кекавмена. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 116-119.

Շահինյան, Ա. (1968) Մամիկոնյան—Համազասպյան տոհմը հյուսիսային Հայաստանում XII—XIII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-93.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1968) Ուշ-միջնադարյան երաժշտագիտական բանաքաղված մի հոդված. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-69.

Ավագյան, Ս. Ա. (1967) Աթաբեկ Իվանեի նորահայտ արձանագրությունը Մորո ձորո վանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 82-93.

Арутюнова, В. А. (1967) К истории падения Ани. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-103.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1967) Շիրակի չհրապարակված շինարարական արձանագրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-84.

Հարությունյան, Ս. Վ. (1966) Անբերդը Х—ХI դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-95.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1966) Վրացերեն արձանագրությունները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-48.

Գալստյան, Ջ. Հ. (1966) Տադեուշ Մանկովսկին միջնադարյան Լեհաստանի հայկական արվեստի հետազոտող. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 76-86.

Хонелия, Р. А. (1966) Из истории политических взаимоотношений Абхазского и Армянского царств в начале X в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-104.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1966) Դրամական հարաբերությունների զարգացումը Սյունիքում և Ստ. Օրբելյանի հարկացուցակի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 45-58.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1966) Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանում և նրանց հետևանքները (1590-1639 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-91.

This list was generated on Mon May 17 08:53:01 2021 AMT.